Шу­ляв­ський міст по­чнуть ре­мон­ту­ва­ти у гру­дні

ШУ­ЛЯВ­СЬКИЙ МІСТ ПО­ЧНУТЬ РЕ­МОН­ТУ­ВА­ТИ У ГРУ­ДНІ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ган­на ПРОЩАЙ

Шу­ляв­ський міст по­чнуть ре­мон­ту­ва­ти на­при­кін­ці 2017-го, ка­жуть у ме­рії.

— За пів­то­ра ро­ку за­пу­сти­мо транс­порт­ну розв’яз­ку на Шу­ляв­ці. Ро­бо­ти про­во­ди­ти­ме­мо так, щоб рух не зу­пи­няв­ся, — ка­же мер Ві­та­лій Кли­чко, 46 ро­ків.

Ки­я­ни стур­бо­ва­ні, що мі­сто ста­не у за­то­рах. Шу­ляв­ський шля­хо­про­від по­єд­нує кіль­ка ра­йо­нів на пра­во­му бе­ре­зі. Зав­довж­ки він 408,9 м, зав­шир­шки 21 м. Під мо­стом — най­біль­ша транс­порт­на ар­те­рія сто­ли­ці — просп. Пе­ре­мо­ги. По­ряд роз­та­шо­ва­на стан­ція ме­тро Шу­ляв­ська. За го­ди­ну мо­стом про­їжджа­ють 13 тис. ав­то­мо­бі­лів.

”Київ ста­не на пів­то­ра ро­ку, — пи­ше у ”Фейс­бу­ку” адво­кат Бо­рис Ма­ли­шев, 41 рік. — І це ще опти­мі­сти­чний прогноз. Бо за­зви­чай та­кі ре­кон­стру­кції три­ва­ють дов­ше. Сім ро­ків бу­ду­ва­ли Мо­сков­ську пло­щу і два — ре­мон­ту­ва­ли 2 кі­ло­ме­три до­ро­ги від Го­ло­сі­їв­ської пло­щі до ВДНГ. Я ча­сто про­їжджав ці ді­лян­ки — двоє ро­бі­тни­ків пра­цю­ють, бі­ля них ще че­тве­ро си­дять. Ки­тай­ці за пів- то­ра ро­ку зво­дять ці­ле мі­сто з усі­єю ін­фра­стру­кту­рою”.

— Си­ту­а­ція бу­де пе­чаль­на, бо ще не за­кін­чи­ли ре­монт на пе­ре­ти­ні про­спе­кту Ле­ся Кур­ба­са й ву­ли­ці Гна­та Юри, від­нов­лю­ють ву­ли­цю Оле­ни Те­лі­ги. По­ві­тро­флот­ський міст теж зі­бра­ли­ся ре­мон­ту­ва­ти. А це ж — об’їзні шля­хи. Весь пра­вий бе­рег ста­не, — ка­же 41-рі­чний В’яче­слав Ко­но­ва­лов із гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції ”Єв­ро­па­труль”. — За­яв­ля­ють, що ро­бо­ти ко­шту­ва­ти­муть 400 міль­йо­нів гри­вень. На­справ­ді — біль­ше. Бо ще не ві­до­ма су­ма від­шко­ду­ва­н­ня за зне­се­ний цех ”Біль­шо­ви­ка” (транс­порт­на розв’яз­ка на Шу­ляв­ці ма­ти­ме фор­му лис­тка ко­ню­ши­ни. Під час її зве­де­н­ня пла­ну­ють зне­сти ча­сти­ну це­ху №5 за­во­ду ”Біль­шо­вик”. — ГПУ). Там тор­гу­ють се­конд-хен­дом.

— Зно­си­ти тре­ба 12,5 ти­ся­чі ”ква­дра­тів”це­ху. Йо­го рин­ко­ва вар­тість — 625 міль­йо­нів гри­вень. То­му ”чо­ти­ри­ли­сник” ко­шту­ва­ти­ме не менш як 1,2 мі­льяр­да, — до­дає транс­порт­ний ін­же­нер Ві­ктор Пе­трук. — По­ча­ти ре­кон­стру­кцію за­кон­но так швид­ко не­мо­жли­во. Про­ект розв’яз­ки до­сі не пе­ре­да­ли на екс­пер­ти­зу, що має три­ва­ти 90 днів.

— Ко­ла­псу не бу­де, — го­во­рить транс­порт­ний екс­перт Дми­тро Бе­спа­лов, 31 рік. — Ки­я­ни при­га­ду­ють, як пі­сля по­же­жі 4 го­ди­ни сто­я­ли в за­то­рі на де- ся­тки кі­ло­ме­трів в усі бо­ки. Та ж це ста­ло­ся ра­пто­во. А тут мі­ська вла­да по­пе­ре­джає за­вча­сно. Та й пе­ре­кри­ва­ти­муть шля­хо­про­від ча­сти­на­ми. Усі обу­рю­ва­ли­ся, ко­ли по­ча­ли ре­монт на Пів­ден­но­му мо­сту. Але пе­ре­жи­ли ж і мі­сто не зу­пи­ни­ло­ся.

Два ро­бі­тни­ки пра­цю­ють, бі­ля них ще че­тве­ро си­дять

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.