Збіль­ши­ли кво­ти на укра­ї­но­мов­ні пі­сні на ра­діо

БІЛЬ­ШІСТЬ РАДІОСТАНЦІЙ ЇХ ПЕРЕВИКОНУЮТЬ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ка­те­ри­на ЛУК’ЯШКО

Із 8 ли­сто­па­да 30% пі­сень на ра­діо ма­ють бу­ти укра­їн­ською мо­вою.

— Рік то­му по­ста­но­ви­ли, що ко­жна че­твер­та пі­сня в ефі­рі має бу­ти дер­жав­ною мо­вою. Вже за­раз біль­шість радіостанцій перевиконують цю кво­ту. У се­ре­дньо­му зву­чать 32 від­со­тки, — ка­же ві­це-прем’єр В’яче­слав Ки­ри­лен­ко, 49 ро­ків.

— Перевиконують кво­ти і До­не­цька, і Оде­ська обла­сті. На Ми­ко­ла­їв­щи­ні по­ло­ви­на пі­сень на ра­діо лу­на­ють укра­їн­ською. Тро­хи біль­ше тіль­ки на Львів­щи­ні. Стає при­ро­дно в Укра­ї­ні чу­ти свою пі­сню з при­йма­ча. А де­ба­ти нав­ко­ло цьо­го за­ко­но­про­е­кту у Вер­хов­ній Ра­ді бу­ли най­га­ря­чі­ші. Ка­за­ли, що лю­ди пе­ре­ста­нуть слу­ха­ти ра­діо. Що за­кри­ю­ться всі стан­ції, осо­бли­во ні­ше­ві. Що не­ма стіль­ки пі­сень укра­їн­ською. За­раз же ра­діо­а­у­ди­то­рія на­віть зро­сла.

До прийня­т­тя за­ко­ну про кво­ти ра­діо­стан­ції кру­ти­ли близь­ко 5% пі­сень укра­їн­ською мо­вою. Із 2018 ро­ку час­тка пі­сень дер- жав­ною мо­вою має ста­но­ви­ти не мен­ше ніж 35%.

— Ми ні­ко­ли не орі­єн­ту­ва­ли­ся на ра­діо­стан­ції. Про­су­ва­ли пі­сні в ін­тер­не­ті, — ка­же лі­дер лу­цько­го гур­ту ”Фі­о­лет” Сер­гій Мар­ти­нюк, 29 ро­ків. — Свою при­су­тність на ра­діо зав­жди спри­йма­ли, як при­єм­ний бо­нус. За­раз кво­ти ви­пу­сти­ли на ри­нок стос укра­ї­но­мов­но­го не­по­тре­бу. На змі­ну за­си­л­лю ро­сій­ської по­пси при­йшла українська. Хоч і рі­дною мо­вою, але не­щи­ра, ідей­но де­ше­ва.

— Щоб ви­ко­на­ти кво­ту, му­зи­чні ре­да­кто­ри по­ча­ли ста­ви­ти в ро­та­цію пе­ре­ві­ре­ні хі­ти. Якщо ”Оке­а­ну Ель- зи” бу­ло 10 пі­сень, то за­раз — 25, якщо ”ТНМК” бу­ло 20, то за­раз — 30, — го­во­рить му­зи­кант Де­нис Бло­щин­ський, 38 ро­ків. — За на­пов­не­н­ням ефі­рів мо­жна по­ба­чи­ти, хто з ди­ре­кто­рів і му­зи­чних ре­да­кто­рів не­лі­ни­вий. Хто хо­дить на кон­цер­ти, слу­хає но­вих ви­ко­нав­ців і шу­кає хі­ти. По­ки що не­має мо­ди на мо­ло­ді укра­їн­ські іме­на. Але за рік-пів­то­ра си­ту­а­ція змі­ни­ться.

Най­біль­ше пі­сень укра­їн­ською мо­вою лу­нає в ефі­рі радіостанцій ”Країна ФМ”, ”UA: Су­спіль­не мов­ле­н­ня” і ”Ера ФМ”.

Ра­ні­ше ”Оке­а­ну Ель­зи” бу­ло 10 пі­сень, а за­раз — 25

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.