Се­ля­ни від­би­ли рей­дер­ську ата­ку

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Де­нис СКРИЛЬ

Близь­ко 150 чо­ло­ві­ків на­ма­га­ли­ся за­хо­пи­ти агро­фір­му ”Ор­жи­цька” в ніч на 5 ли­сто­па­да в се­лі Та­ра­сен­ко­ве Ор­жи­цько­го ра­йо­ну Пол­тав­щи­ни. Мі­сце­ві жи­те­лі ви­кли­ка­ли по­лі­цію.

Рей­де­ри бу­ли з Ки­є­ва, За­по­ріж­жя й Кре­мен­чу­ка Пол­тав­ської обла­сті, вста­но­ви­ли пра­во­охо­рон­ці.

— На ви­клик при­бу­ла слід­чо-опе­ра­тив­на гру­па з ра­йо­ну. За під­трим­ки спец­при­зна­чен­ців і бій­ців ба­таль­йо­ну ”Пол­та­ва” за­а­ре­шту­ва­ли 40 осіб, — го­во­рить Юрій Су­ла­єв з обла­сної по­лі­ції Пол­тав­щи­ни. — Двоє чо­ло­ві­ків, які ке­ру­ва­ли за­хо­пле­н­ням, вте­кли на лег­ко­вих ав­то­мо­бі­лях. Один із вті­ка­чів збив по­лі­цей­сько­го, про­та­ра­нив ма­ши­ни мі­сце­вих жи­те­лів. Обох за­три­ма­ли пі­зні­ше в су­сі­дніх ра­йо­нах.

Чо­ло­ві­ки зі­зна­ли­ся, що пра­цю­ють на сто­ли­чну охо­рон­ну фір­му.

— Ті­ту­шки при­їха­ли кіль­ко­ма ав­то­бу­са­ми. Спро­бу­ва­ли за­бра­ти зер­но. Як­би це вда­ло­ся, ма­ли б що­най­мен­ше 5 міль­йо­нів гри­вень. Але по­тра­пи­ли під га­ря­чу ру­ку пра­ців­ни­ків агро­фір­ми, — роз­по­від­ає Ві­ктор Га­лич, 54 роки, го­ло­ва Асо­ці­а­ції фер­ме­рів і зем­ле­вла­сни­ків Пол­тав­щи­ни. — Мі­сце­ві ви­яви­ли­ся дру­жни­ми. При­їха­ли лю­ди з су­сі­дніх сіл. Гна­ли на­па­дни­ків по­ля­ми. Ті­ту­шки за­ба­ри­ка­ду­ва­ли­ся в одно­му з ав­то­бу­сів. Їх по­тім аре­шту­ва­ли по­лі­цей­ські.

По­ді­бних на­па­дів цьо­го­річ в обла­сті бу­ло по­над де­ся­ток, ка­жуть фер­ме­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.