КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

У Вій­сько­во-мор­ських си­лах Укра­ї­ни за­про­ва­ди­ли но­ву на­го­ро­ду — За­лі­зний хрест. Во­на від­ли­та зі зброї, яку ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли во­ро­ги в бо­ях про­ти на­ших мо­ря­ків. Ві­дзна­ку ко­ман­ду­вач ВМСУ Ігор Во­рон­чен­ко вру­чив кіль­ком ве­те­ра­нам.

До трьох ро­ків ув’язне­н­ня за­су­див суд ро­сій­сько­го мі­ста Ко­пєйськ на Ура­лі мі­сце­во­го жи­те­ля Ста­ні­сла­ва Ро­га­чо­ва. 2014 ро­ку він при­їхав в Укра­ї­ну, щоб всту­пи­ти в полк ”Азов”. Йо­му від­мо­ви­ли. До­до­му по­вер­тав­ся че­рез До­нецьк, був за­три­ма­ний бо­йо­ви­ка­ми. Чо­ло­ві­ко­ві про­стре­ли­ли ко­лі­на, два роки ка­ту­ва­ли. То­рік пе­ре­да­ли ро­сій­ській Фе­де­раль­ній слу­жбі без­пе­ки.

Се­ли­щна ра­да зго­рі­ла в рай­цен­трі Юр’їв­ка на Дні­про­пе­тров­щи­ні. Зни­ще­на до­ку­мен­та­ція за остан­ні три роки. Зокре­ма па­пе­ри бух­гал­тер­ської та зе­мель­ної зві­тно­сті. Ря­ту­валь­ни­ки з’ясо­ву­ють при­чи­ни по­же­жі. Зай­ня­ло­ся одра­зу в кіль­кох мі­сцях, при­пу­ска­ють.

Львів­ська вла­да пла­нує за­без­пе­чи­ти пра­ців­ни­ків ме­рії слу­жбо­ви­ми ве­ло­си­пе­да­ми. У дво­рі мі­ськра­ди вже обла­шту­ва­ли ве­ло­пар­ков­ку. Ро­зро­би­ли кон­це­пцію, за якою слу­жбов­цям ви­да­ва­ти­муть ве­ло­транс­порт. Хто ба­жає йо­го отри­ма­ти, має за­пов­ни­ти спе­ці­аль­ну ан­ке­ту.

Ро­сія від­мо­ви­лась екс­тра­ду­ва­ти до Укра­ї­ни ко­ли­шньо­го на­чаль­ни­ка ки­їв­сько­го пол­ку спец­при­зна­че­н­ня ”Бер­кут” Сер­гія Ку­сю­ка. РФ не ви­дає сво­їх гро­ма­дян ін­шим кра­ї­нам, за­яви­ли. Ку­сюк був одним із ке­рів­ни­ків роз­го­ну Єв­ро­май­да­ну 2014 ро­ку. Втік до Ро­сії, отри­мав гро­ма­дян­ство. За­раз пра­цює спец­при­зна­чен­цем у Мо­скві.

В Укра­ї­ні ство­ри­ли боє­при­па­си до ру­чних гр­ана­то­ме­тів ”Вог-17”. Най­ближ­чим ча­сом їх ви­про­бу­ють і по­чнуть се­рій­не ви­ро­бни­цтво. Боє­при­па­си по­трі­бні, аби усу­ну­ти де­фі­цит сна­ря­дів до гр­ана­то­ме­тів, мі­но­ме­тів та ар­ти­ле­рій­ських уста­но­вок, ка­жуть екс­пер­ти.

Ка­бі­нет мі­ні­стрів пе­ре­йме­ну­вав Дні­про­дзер­жин­ське во­до­схо­ви­ще на Кам’ян­ське. Від­по­від­ну по­ста­но­ву ухва­ли­ли 7 ли­сто­па­да. Дні­про­дзер­жин­ське — одне з ші­стьох ве­ли­ких во­до­схо­вищ у ка­ска­ді на Дні­прі. Роз­та­шо­ва­не в Кі­ро­во­град­ській, Пол­тав­ській та Дні­про­пе­тров­ській обла­стях. Утво­ри­ло­ся в ре­зуль­та­ті спо­ру­дже­н­ня Се­ре­дньо­дні­пров­ської гі­дро­еле­ктро­стан­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.