По­стра­жда­лим від ви­бу­хів не ку­пи­ли но­во­го жи­тла

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Те­тя­на САРАХАН

Ро­ди­нам із рай­цен­тру Ка­ли­нів­ка на Він­нич­чи­ні, що втра­ти­ли жи­тло пі­сля ви­бу­ху скла­ду боє­при­па­сів, до­сі не при­дба­ли но­вих по­ме­шкань. Лю­ди жи­вуть у ро­ди­чів чи дру­зів.

— 10 ро­ків то­му ба­тьки про­да­ли дві квар­ти­ри, аби ку­пи­ти бу­ди­нок. Від­да­ли за ньо­го 80 ти­сяч до­ла­рів. В один мо­мент він зго­рів із ме­бля­ми, те­хні­кою й оде­жею, — го­во­рить син по­стра­жда­лих Дми­тро Зо­ря, 41 рік. — Те­пер усі ту­ли­мо­ся в мо­їй одно­кім­на­тній квар­ти­рі. Мі­ні­стер­ство ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку мо­гло ком­пен­су­ва­ти грі­шми, по­бу­ду­ва­ти но­вий дім чи при­дба­ти ін­ше жи­тло. Гро­шей не да­ли, бо їх тре­ба осво­ї­ти до кін­ця ро­ку. Бу­ду­ва­ти теж не схо­ті­ли. Ска­за­ли, що не всти­гнуть про­ве­сти тен­де­ри. За­ли­ша­є­ться ку­пи­ти. Ми­ну­ло пів­то­ра мі­ся­ця — і ні­чо­го не ро­би­ться.

У мі­ськра­ді ка­жуть, що за­трим­ка — че­рез Мі­ні­стер­ство ре­гіо­наль­но­го бу­дів­ни­цтва. Там не хо­чуть вра­хо­ву­ва­ти всю пло­щу по­шко­дже­но­го до­му. Не див­ля­ться на га­раж і те­хні­чні при­мі­ще­н­ня.

Та­кож у Ка­ли­нів­ці про­дав­ці не­ру­хо­мо­сті від­мов­ля­ю­ться про­да­ва­ти її дер­жа­ві.

— Не хо­чуть зв’язу­ва­ти­ся з бю­дже­том. Не­я­сно, ко­ли отри­ма­ють гро­ші за дім. Не зна­ють, який бу­де на той час курс до­ла­ра й си­ту­а­ція в кра­ї­ні, — до­дає Дми­тро.

Мер Ка­ли­нів­ки Ана­то­лій Ша­ма­люк від­мо­вив­ся го­во­ри­ти про ком­пен­са­цію за жи­тло. На сай­ті мі­ської ра­ди ви­ста­ви­ли ого­ло­ше­н­ня про при­дба­н­ня квар­тир чи бу­дин­ків для двох по­стра­жда­лих сі­мей.

На­то­мість жи­те­лям сіл нав­ко­ло скла­дів по­ча­ли ви­пла­чу­ва­ти фі­нан­со­ву ком­пен­са­цію за зруй­но­ва­ні осе­лі. У се­лі Пав­лів­ка 60 бу­дин­ків ви­зна­ли ава­рій­ни­ми. По­тре­бу­ють ка­пі­таль­но­го ре­мон­ту. З усі­єї обла­сті з’їха­ли­ся май­стри від­бу­до­ву­ва­ти їх.

Склад боє­при­па­сів ви­бу­хнув 26 ве­ре­сня. Тут збе­рі­га­ло­ся 188 тис. т сна­ря­дів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.