У НОМЕРІ ЗА 9 ЛИ­СТО­ПА­ДА

ЖУРНАЛ ”КРАЇНА” У ПРОДАЖУ ЩОЧЕТВЕРГА

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

”Ро­сія роз­ва­ли­ться, бо 190 на­ро­дів на її те­ри­то­рії ні­чо­го не об’єд­нує” Олег ПАНФІЛОВ, істо­рик

”Зра­ди­ти – змо­жу, обма­ну­ти – змо­жу, вби­ти за сво­їх ді­тей – змо­жу. А з 10-ме­тро­вої ви­шки у во­ду не стри­бну” На­та­лія ШАШКОВА, крав­чи­ня

”Роль Амі­ни Оку­є­вої пі­сля смер­ті мо­же ста­ти ва­го­мі­шою, ніж бу­ла за жи­т­тя” Єв­ген ДИКИЙ, ве­те­ран ба­таль­йо­ну ”Ай­дар”, біо­лог

”Пік по­пи­ту на укра­їн­ське ми­сте­цтво і най­ви­ща ці­на бу­ли 2008 ро­ку. За­раз вар­тість упа­ла на 30-50 від­со­тків. Кар­ти­ни Оле­кси Гри­щен­ка, при­мі­ром, ни­ні ко­шту­ють від 100 до 150 ти­сяч до­ла­рів” Мі­шель МАРКОВИЧ, фі­нан­сист, ко­ле­кціо­нер тво­рів ми­сте­цтва

”По­па­ла в 11-й пе­ре­силь­ний лаг­пункт. Там бу­ли й по­лі­ти­чні в’язні, й ур­ки. Одно­го на­віть охо­ро­на бо­я­ла­ся: ро­ків 40, зі скля­ним оком і ви­би­ти­ми зу­ба­ми. Си­дів уже 18 ро­ків. При­хо­див у ба­рак, ви­би­рав дів­чи­ну і ля­гав з нею. Одну, що не за­хо­ті­ла від­да­ти­ся, по­рі­зав но­жем. Якось вно­чі при­йшов і ліг бі­ля мо­на­хи­ні. Го­рі­ло сві­тло, він її на­си­лу­вав у всіх на очах. Охо­ро­на не зва­жа­ла” Ма­рія ВІСЛАПУУ, зв’яз­ко­ва Ор­га­ні­за­ції укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів

”Зна­йо­мий бан­кір зби­рав най­кра­ще ви­но. По­тім, пі­сля смер­ті дру­жи­ни, про­дав 72 пля­шки і ку­пив квар­ти­ри двом донь­кам” Крі­стоф АНЬЄ, оці­ню­вач ви­на

”Я зна­ла, чо­го хо­чу і чо­го – ні. Ди­ти­ну хо­ті­ла, її ба­тька – ні” Астрід ЛІНДҐРЕН, пи­сьмен­ни­ця

Пе­ред­пла­тний ін­декс 37278 Вар­тість пе­ред­пла­ти — 42 грив­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.