Ухиль­ни­ків від стро­ко­вої слу­жби шу­ка­ли вно­чі

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Іри­на ЛЕВИЦЬКА

Адре­си ухиль­ни­ків від стро­ко­вої слу­жби в ар­мії обі­йшли львів­ські вій­сько­ві ко­мі­са­ри вве­че­рі 6 ли­сто­па­да. Пла­ну­ва­ли вру­чи­ти при­зов­ни­кам по­віс­тки. Однак жо­дно­го не бу­ло вдо­ма.

У ча­сти­ні квар­тир вій­сько­вим не від­чи­ни­ли две­рі. У де­яких ска­за­ли, що ці лю­ди тут не жи­вуть.

У ніч на 4 ли­сто­па­да у Льво­ві вла­шту­ва­ли обла­ву на сту­ден­тів, які ухи­ля­ю­ться від слу­жби. Май­же 20 вій­сько­вих і кіль­ка по­лі­цей­ських за­бло­ку­ва­ли про­ву­лок Кри­ва Ли­па, де ча­сто від­по­чи­ває мо­лодь. Про­си­ли по­ка­за­ти до­ку­мен­ти.

— Пе­ре­ві­ряль­ни­ки бу­ли в ма­сках і бро­не­жи­ле­тах. Сто­я­ли на ви­хо­ді з про­вул­ка, — го­во­рить сту­ден­тка Со­фія Га­лан. — Пи­та­ли, чи вча­ться на ден­ній фор­мі на­вча­н­ня. Від­пу­ска­ли пі­сля пред’яв­ле­н­ня сту­дент­сько­го кви­тка. На­ма­га­ли­ся вла­шту­ва­ти пе­ре­вір­ку і все­ре­ди­ні ні­чно­го клу­бу ”Па­ра­докс”. Але зай­ти не до­зво­ли­ла охо­рон а.

”По­лі­ція не бра­ла уча­сті в обла­ві. Ми не про­во­ди­мо їх для при­му­со­вої до­став­ки до військ­ко­ма­тів”, — на­пи­сав у ”Фейс­бу­ку” го­ло­ва На­ціо­наль­ної по­лі­ції Сер­гій Кня­зєв.

Ні­чну пе­ре­вір­ку при­зов­ни­ків під­твер­див ке­рів­ник За­хі­дно­го ре­гіо­наль­но­го ме­ді­а­цен­тру Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Оле­ксандр По­ро­нюк.

— Вру­ча­ли по­віс­тки чо­ло­ві­кам при­зов­но­го ві­ку, які не з’яви­ли­ся у військ­ко­мат, — го­во­рить. — Але ні­ко­му на­ру­чни­ки не на­ді­ва­ли й не за­три­му­ва­ли.

— При­зов­ни­кам, які бу­ли в спи­ску ухиль­ни­ків, вру­чи­ли 12 по­ві­сток. Сам про­ву­лок не пе­ре­кри­ли. Ні­чо­го про­ти­за­кон­но­го, — ка­же вій­сько­вий ко­мі­сар Львів­ської обла­сті Оле­ксандр Ті­щен­ко, 42 роки.

Від стро­ко­вої слу­жби на Львів­щи­ні ухи­ля­ю­ться май­же 15 тис. чо­ло­ві­ків, го­во­рять у військ­ко­ма­ті.

По­лі­ція не бра­ла уча­сті в обла­ві

— У за­ко­ні не ви­зна­че­но, де мо­жна вру­ча­ти лю­дям по­віс­тки. Але є пи­та­н­ня до спосо­бу, як це ро­би­ли у ніч на 4 ли­сто­па­да, — го­во­рить юрист Окса­на Жол­но­вич. — За­три­му­ва­ти лю­дей без при­чи­ни і пе­ре­ві­ря­ти їхні до­ку­мен­ти — не­за­кон­но. Це мо­жли­во хі­ба при за­про­ва­джен­ні в кра­ї­ні над­зви­чай­но­го ста­ну і ко­мен­дант­ської го­ди­ни. Є пи­та­н­ня і що­до вру­че­н­ня по­ві­сток за адре­са­ми, якщо ко­мі­са­ри при­хо­дять пі­зно вве­че­рі чи ду­же ра­но. Зна­чить, ро­блять це у по­за­ро­бо­чий час. А слу­жбо­ві осо­би мо­жуть ви­ко­ну­ва­ти свої пов­но­ва­же­н­ня ли­ше у ме­жах ро­бо­чо­го дня.

Пе­ре­да­ча по­ві­сток ро­ди­чам ухиль­ни­ків — у пра­во­во­му по­лі. Про­те це — не га­ран­тія, що ці осо­би пе­ре­да­дуть до­ку­мент при­зов­ни­кам. А ухиль­ни­ком мо­жна вва­жа­ти ли­ше осо­бу, яка отри­ма­ла по­віс­тку й не ви­ко­на­ла пе­ред­ба­че­них нею дій.

І ми, і ро­сі­я­ни оби­ра­є­мо най­гір­ших на ро­лі ке­рів­ни­ків. Але во­ни ві­рять цим най­гір­шим, а по­тім по­чи­на­ють їх бо­я­ти­ся. Ми ж оби­ра­є­мо пре­зи­ден­та чи пар­ла­мент, а за кіль­ка днів уже ка­же­мо один одно­му, яку сво­ло­ту при­ве­ли до вла­ди. Ка­же­мо про це від­кри­то. І Май­да­ни — ре­зуль­тат на­шої вну­трі­шньої про­те­стної сво­бо­ди. Во­на, на жаль, не при­зво­дить до кон­тро­лю за вла­дою. Але по­ка­зує, що ні­хто не змо­же за­ту­ли­ти ро­та укра­їн­цям Се­мен Глу­зман, пси­хі­атр

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.