Ко­му­наль­ни­ки від­мо­ви­ли­ся при­би­ра­ти мі­сто

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Окса­на ПРІТЧЕНКО, Сер­гій РАДЧЕНКО

Пра­ців­ни­ки ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства ”Ко­му­наль­ник” мі­тин­гу­ють у рай­цен­трі Смі­ла Чер­ка­ської обла­сті з 6 ли­сто­па­да. Ви­ма­га­ють по­га­си­ти борг за при­би­ра­н­ня мі­ста й по­вер­ну­ти на по­са­ду сво­го ке­рів­ни­ка Сер­гія Анан­ка. Йо­го звіль­ни­ли ми­ну­лої п’ятни­ці.

Бі­ля ме­рії лю­ди вста­но­ви­ли опу­да­ла мі­сце­вих чи­нов­ни­ків, ви­сить пла­кат ”Зло­чин­ну вла­ду геть”. Пі­ді­гна­ли ко­му­наль­ну те­хні­ку та роз­кла­ли ши­ни.

Гро­ші є, але нам їх не да­ють

— На­ша акція без­стро­ко­ва й мир­на. Ми при­би­ра­є­мо мі­сто. А на ли­сто­пад-гру­день нам не ви­да­ли на це ко­штів. Двір­ни­ки, во­дії та ван­та­жни­ки не отри­му­ють зар­плат. При­пи­ни­ли ді­яль­ність і ви­йшли про­те­сту­ва­ти, — го­во­рить Во­ло­ди­мир Ми­галь, 38 ро­ків, на­чаль­ник або­нент­сько­го від­діл­ку ”Ко­му­наль­ни­ка”. — Вла­да ка­же, що гро­ші є, але нам їх не да­ють. Бо де­пу­та­ти не мо­жуть зі­бра­ти­ся на се­сію і за це про­го­ло­су­ва­ти. За­те звіль­ни­ли на­шо­го ке­рів­ни­ка, який у той час був на лі­кар­ня­но­му. При­чин для та­ко­го рі­ше­н­ня не бу­ло. То­му сто­я­ти­ме­мо тут, по­ки вла­да не ви­ко­нає на­ші умо­ви.

— Офі­цій­но ме­не зви­ну­ва­ти­ли в са­бо­ту­ван­ні оформ­ле­н­ня кре­ди­ту на сміт­тє­во­зи. Але там су­ма в 3 міль­йо­ни гри­вень. Щоб зі­бра­ти до­ку­мен­ти, тре­ба не один мі­сяць, — по­яснює Сер­гій Анан­ко. — Своє звіль­не­н­ня оскар­жу в су­ді.

У ме­рії обі­ця­ють ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня про ви­ді­ле­н­ня ко­штів на ро­бо­ту ”Ко­му­наль­ни­ка”. Звіль­не­н­ня ке­рів­ни­ка не ко­мен­ту­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.