17 ав­то­мо­бі­лів зго­рі­ли в ніч на 7 ли­сто­па­да в Оде­сі.

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

Пер­ши­ми о тре­тій но­чі зайня­ли­ся при­пар­ко­ва­ні ма­ши­ни на те­ри­то­рії жи­тло­во­го ма­си­ву ”Рай­ду­жний”. Ви­го­рі­ло п’ять ав­то, чо­ти­ри — по­шко­дже­ні. За па­ру го­дин транс­порт спа­ла­хнув на вул. Ре­кор­дній. Під­па­ли мо­гли ста­ти­ся че­рез кри­мі­наль­ні роз­бір­ки. Вла­сни­кам де­яких ма­шин по­гро­жу­ва­ли, по­ві­дом­ля­ють у по­лі­ції. — Ор­га­ні­зо­ва­ні під­па­ли ав­ті­вок не пов’яза­ні з вій­ною за пар­ку­ва­н­ня. Не ма­ють на ме­ті на­пру­жи­ти си­ту­а­цію в мі­сті, — го­во­рить спі­кер мі­ської по­лі­ції Ру­слан Фо­ро­стяк. — Це зу­хва­лий кри­мі­нал та­ким чи­ном з’ясо­вує пи­та­н­ня. А че­рез їхні дії по­стра­жда­ли ма­ши­ни гро­ма­дян. Пра­во­охо­рон­ці по­си­лять ува­гу до оде­ських пар­ко­вок у ні­чний час. Пов­тор­ні під­па­ли ма­ло­ймо­вір­ні, ка­жуть.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.