”Офі­ці­ант ско­ри­став­ся тим, що ми не го­во­ри­мо іта­лій­ською”

ОБІД У РЕСТОРАНІ ОБІЙШОВСЯ В ПІВТИСЯЧІ ЄВ­РО

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ - Дми­тро МАЛИШКО

— Це моя по­мил­ка, що не пе­ре­ві­рив ці­ну. Я не ду­мав, що пів­то­ра лоб­сте­ра, упе­ре­міш із ін­шою ри­бою, мо­жуть ко­шту­ва­ти 300 єв­ро! — го­во­рить 40-рі­чний Люк ТАН, уні­вер­си­тет­ський ви­кла­дач із бри­тан­сько­го Бір­мін­ге­ма. Він по­обі­дав ра­зом із 70-рі­чни­ми ба­тька­ми в ресторані ”Трат­то­рія Ка­за­но­ва” в ра­йо­ні пло­щі Сан Мар­ко, у цен­трі іта­лій­ської Ве­не­ції. За­пла­ти­ли 526 єв­ро — май­же 17 тис. грн.

Ве­не­ція за­жи­ла сла­ви одно­го з най­до­рож­чих міст для ту­ри­стів, яких тут бу­ває близь­ко 20 млн що­ро­ку.

Ро­ди­на по­ча­ла тра­пе­зу з 20 устриць — по 5,5 єв­ро за ко­жну. По­тім за­мо­ви­ли та­ріл­ку спа­гет­ті з чор­ни­ла­ми ка­ра­ка­ти­ці за 14,5 єв­ро, сма­же­ну кар­то­плю за 5,5 єв­ро та ово­чі на гри­лі за 7,5 єв­ро.То­ді їм по­да­ли ”пе­ска­то мі­сто” — мікс із мо­ре­про­ду­ктів на гри­лі. Стра­ва зав­важ­ки 3,5 кг із лоб­сте­ра, кре­ве­ток і сі­ба­са ко­шту­ва­ла 297 єв­ро.

Клі­єн­тів все вла­што­ву­ва­ло. Та ко­ли во­ни отри­ма­ли ра­ху­нок — на­зва­ли ре­сто­ран ”жа­хли­вим і оги­дним”. Ка­жуть, устриць не за­мов­ля­ли, пер­со­нал при­ніс їх по­мил­ко­во. ”Пе­ска­то мі­сто” обра­ли, бо спо­до­ба­ло­ся йо­го фо­то на пер­шій сто­рін­ці ме­ню. Бри­тан­ці ствер­джу­ють, що там бу­ла зо­бра­же­на одна пор­ція, а не вся стра­ва, і по­ряд не бу­ло ці­ни.

Люк Тан на­пи­сав ли­ста ме­ру Ве­не­ції Лу­ї­джі Бру­гна­ро. Не пра­гне по­вер­ну­ти гро­ші, а ли­ше хо­че при­вер­ну­ти ува­гу до по­ве­дін­ки пер­со­на­лу, ко­тра ”руй­нує ре­пу­та­цію мі­ста”.

— Офі­ці­ант ско­ри­став­ся тим, що ми не го­во­ри­мо іта­лій­ською, — вва­жає Люк.

”Трат­то­рія Ка­за­но­ва” — один із ба­га­тьох ре­сто­ра­нів на го­лов­но­му ту­ри­сти­чно­му мар­шру­ті між пло­щею Сан Мар­ко та цер­квою Сан­та-Ма­рія Фор­мо­за. Йо­го ме­не­дже­ри за­пев­ня­ють, що за­клад має най­кра­щі ре­ко­мен­да­ції від мі­сце­вої са­не­пі­дем­стан­ції. Остан­нім ча­сом звіль­ни­ли 14 офі­ці­ан­тів, на яких бу­ли скар­ги. Ці­ни — ціл­ком до­сту­пні.

— Спа­гет­ті ко­штує 14,5 єв­ро, пля­шка су­хо­го ви­на — 26,5, а ча­йо­ві — по 1,5 єв­ро з лю­ди­ни. Але якщо клі­єнт ка­же, що ду­же зго­ло­днів, офі­ці­ант за­про­по­нує більш до­ро­гі стра­ви, — по­яснює адмі­ні­стра­тор ре­сто­ра­ну.

Ро­бо­ту цьо­го за­кла­ду на ре­сур­сі ”Тріп едвай­зор” про­ко­мен­ту­вав 541 ко­ри­сту­вач. Сайт оці­нює рі­вень сер­ві­су за­кла­дів хар­чу­ва­н­ня в усьо­му сві­ті. 295 лю­дей на­зва­ли ”Трат­то­рія Ка­за­но­ва” ”жа­хли­вим”, 79 — ”по­га­ним” і 51 — ”від­мін­ним”. Клі­єн­ти скар­жа­ться на від­су­тність чі­тко ви­зна­че­них цін у ме­ню і на те, що стра­ви мо­жуть під кі­нець обі­ду ста­ти зна­чно до­рож­чи­ми, ніж бу­ли на по­ча­тку. На­рі­ка­ють на низь­кий рі­вень об­слу­го­ву­ва­н­ня.

У ба­га­тьох іта­лій­ських ре­сто­ра­нах стра­ви зі сві­жої ри­би та м’яса оці­ню­ють на ва­гу, то­му в ме­ню не­ма ви­зна­че­ної вар­то­сті. Ча­сто ці­ну за 100 г стра­ви вка­зу­ють дрі­бним шри­фтом.

”Пе­ска­то мі­сто” за­мо­ви­ли, бо спо­до­ба­ло­ся фо­то стра­ви

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.