Дру­го­го уча­сни­ка ава­рії в Хар­ко­ві взя­ли під вар­ту

Gazeta po-ukrainsky - - СКАНДАЛИ - Ан­на БОВА

Ки­їв­ський ра­йон­ний суд Хар­ко­ва обрав за­по­бі­жний захід дру­го­му уча­сни­ку ава­рії на вул. Сум­ській у Хар­ко­ві 49-рі­чно­му Ген­на­дію ДРОНОВУ. Йо­го взя­ли під вар­ту на 42 до­би без пра­ва на за­ста­ву.

18 жов­тня за кер­мом ”Фоль­ксва­ґе­на Ту­а­реґ” по­чав рух на жов­тий си­гнал сві­тло­фо­ра. На пе­ре­хре­сті врі­зав­ся по­за­шля­хо­вик ”Ле­ксус”, яким ке­ру­ва­ла 20-рі­чна Оле­на Зай­це­ва. Во­на їха­ла на чер­во­не сві­тло. Від уда­ру її ав­то від­ки­ну­ло в на­товп лю­дей. Ше­сте­ро за­ги­ну­ли, п’яте­ро по­стра­жда­лих пе­ре­бу­ва­ють у лі­кар­нях. Оле­ну аре­шту­ва­ли на два мі­ся­ці без пра­ва на за­ста­ву.

— Во­дій ”Фоль­ксва­ґе­на” не пе­ре­ко­нав­ся, що пе­ре­хре­стя віль­не. Ру­шив на жов­тий си­гнал сві­тло­фо­ра. Це вста­но­ви­ли за ві­део­ма­те­рі­а­ла­ми ав­то­те­хні­чної екс­пер­ти­зи, — ка­же Олег Бех із Хар­ків­ської обла­сної по­лі­ції.

Ген­на­дій Дро­нов — під­при­є­мець. За­йма­є­ться ре­мон­том ав­то­мо­бі­лів. Ро­злу­че­ний. Жи­ве з 81-рі­чною ма­тір’ю. Під час ава­рії отри­мав струс моз­ку. Був на лі­ку­ван­ні.

— Пе­ре­кре­сток я пе­ре­се­кал на зе­ле­ный свет. Есть сви­де­те­ли. Пе­ред тем по­смо­трел на­пра­во — не было ни­ка­ких пре­пят- ствий. Со­сре­до­то­чил­ся на пе­ше­хо­дном пе­ре­хо­де. Не ожи­дал, что кто-то вые­дет на та­кой ско­ро­сти. Не успел сре­а­ги­ро­вать, — роз­по­від­ає Дро­нов.

— На сві­тло­фо­рі, вста­нов­ле- но­му на пе­ре­хре­сті, де ста­ла­ся ава­рія, не­має жов­то­го си­гна­лу. Пі­сля чер­во­но­го одра­зу за­го­ря­є­ться зе­ле­ний. Та­ку від­по­відь на за­пит отри­ма­ли від ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства ”Хар- ків­си­гнал”, — го­во­рить Сер­гій Пе­ре­пе­ли­ця, адво­кат Ген­на­дія Дро­но­ва.

За­хист Дро­но­ва по­да­ва­ти­ме апе­ля­цію на рі­ше­н­ня су­ду.

Хар­ків’янин Ген­на­дій Дро­нов ле­жить на лі­кар­ня­но­му ліж­ку. Трав­му­вав­ся в ава­рії, що ста­ла­ся 18 жов­тня в цен­трі мі­ста. То­ді за­ги­ну­ли ше­сте­ро лю­дей

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.