Бу­де 27 ви­бор­чих окру­гів

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА - На­зар ВАЛЬЧУК

— По­ро­шен­ко­ві тре­ба пе­ре­ста­ти три­ма­ти за дур­нів вла­сний на­род і за­хі­дних пар­тне­рів. Ви­бор­че за­ко­но­дав­ство не­об­хі­дно мі­ня­ти, — го­во­рить ко­ли­шній ві­це-прем’єр Олег РИБАЧУК, 59 ро­ків.

7 ли­сто­па­да пар­ла­мент ухва­лив у пер­шо­му чи­тан­ні про­ект Ви­бор­чо­го ко­де­ксу. Се­ред йо­го іні­ці­а­то­рів — спі­кер Ан­дрій Па­ру­бій. ”За” про­го­ло­су­ва­ли 226 де­пу­та­тів.

Пар­тії ви­су­ва­ти­муть спи­ски в 27 ре­гіо­нах. Ви­бо­рець го­ло­сує за пар­тію і, за ба­жа­н­ням, — за кан­ди­да­та в спи­ску. По­лі­ти­чна си­ла про­хо­дить до пар­ла­мен­ту, якщо на­би­рає 4% за­галь­ної кіль­ко­сті го­ло­сів.

Де­пу­та­тів сіль­ських, се­ли­щних, ра­йон­них і рад не­ве­ли­ких міст про­по­ну­ють оби­ра­ти за ма­жо­ри­тар­ною си­сте­мою. Кан­ди­да­ти в де­пу­та­ти обла­сних і мі­ських рад ве­ли­ких міст іти­муть за від­кри­ти­ми спи­ска­ми, по­ді­бно до ви­бо­рів до Вер­хов­ної Ра­ди. Ме­рів оби­ра­ти­муть у два ту­ри.

За­ко­но­про­ект по­ви­нен прой­ти дру­ге чи­та­н­ня.

Від­кри­ті спи­ски — одна з ви­мог мі­тин­гу­валь­ни­ків, які з 17 жов­тня роз­би­ли на­ме­ти бі­ля пар­ла­мен­ту.

У Вер­хов­ній Ра­ді пра­цю­ють 423 де­пу­та­ти. 225 обра­ні за спи­ска­ми пар­тій, 198 — в одно­ман­да­тних окру­гах, так зва­ні ма­жо­ри­тар­ни­ки. Оби­ра­ли їх у жов­тні 2014 ро­ку. Пов­но­ва­же­н­ня пар­ла­мент має при­пи­ни­ти 2019-го.

На­ро­дні де­пу­та­тки з ”Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка” Іри­на Су­сло­ва (на фо­то лі­во­руч) й Оль­га Чер­ва­ко­ва фо­то­гра­фу­ю­ться в се­сій­ній за­лі Вер­хов­ної Ра­ди 8 ли­сто­па­да

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.