31

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА -

на­ро­дний де­пу­тат під­три­мав від­став­ку мі­ні­стра вну­трі­шніх справ Ар­се­на Ава­ко­ва на за­сі­дан­ні Вер­хов­ної Ра­ди 7 ли­сто­па­да. До­ку­мент у 2016 ро­ці до пар­ла­мен­ту вніс нар­деп від ”Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка” Сер­гій Ка­плін. У по­ясню­валь­ній за­пи­сці ар­гу­мен­ту­вав це про­ва­лом ре­фор­ми по­лі­ції. У за­лі бу­ли за­ре­є­стро­ва­ні 338 нар­де­пів. Пред­став­ни­ки ”Ба­тьків­щи­ни”, Ра­ди­каль­ної пар­тії, ”На­ро­дно­го фрон­ту”, ”Опо­зи­цій­но­го бло­ку” за­яви­ли, що не го­ло­су­ва­ти­муть за від­став­ку Ава­ко­ва. Він очо­лює Мі­ні­стер­ство вну­трі­шніх справ із 27 лю­то­го 2014 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.