За день ку­пу­ють п’ять ві­дер ква­ше­ної ка­пу­сти

Gazeta po-ukrainsky - - ГРОШІ - Те­тя­на САРАХАН

— Най­кра­ща тор­гів­ля ква­ше­ни­ми ово­ча­ми — у ви­хі­дні, — ка­же 68-рі­чна Ана­ста­сія КАТЕРУШИНА з Він­ни­ці.

— У бу­день до­бре про­да­ва­ти вран­ці або ближ­че до 16–17-ї, ко­ли лю­ди по­вер­та­ю­ться з ро­бо­ти. Основ­ні по­ку­пці — мо­лодь. Їм не­ма ко­ли кон­сер­ву­ва­ти. Весь час на ро­бо­ті. Бе­руть по пів­кі­ла ка­пу­сти чи по­мі­до­рів на ве­че­рю.

— Ква­ше­ну ка­пу­сту ку­пу­ють най­кра­ще. Бу­ває, за день про­да­є­мо по п’ять ві­дер, — до­дає 30-рі­чна Те­тя­на Ко­жу­шна. — Лю­блять огір­ки й чер­во­ні по­мі­до­ри. Зе­ле­ні рід­ше бе­руть. Кі­ло­грам ква­ше­ної ка­пу­сти чи по­мі­до­рів у ме­не ко­штує 40 гри­вень. Огір­ки до­рож­чі на 5 гри­вень. Ма­ри­но­ва­ний ча­сник — 150 за кі­ло. Бо сам він до­ро­гий, ще й ма­ри­над за­тра­тний.

Со­бі­вар­тість 1 кг ква­ше­ної ка­пу­сти ста­но­вить 12 грн.

— За­ро­бляю на ква­ше­них ово­чах від 3 до 7 ти­сяч гри­вень що­мі­ся­ця, — го­во­рить 57-рі­чна ки­ян­ка Лю­бов Тер­ко. — Що­ран­ку ви­хо­джу на Жи­тній ри­нок. Там тор­гую ка­пу­стою, огір­ка­ми й гри­ба­ми. Ви­гі­дні­ша ка­пу­ста. Во­на де­ше­ва во­се­ни. Цьо­го ро­ку бра­ла по 3,5 грив­ні. Ще тре­ба ду­бо­ва бо­чка. Во­на оку­пи­ться за два се­зо­ни. Най­біль­ший ви­торг — пе­ред но­во­рі­чни­ми свя­та­ми. Бу­ває, за ти­ждень про­даю бо­чку ка­пу­сти. Огір­ка­ми теж ви­гі­дно тор­гу­ва­ти. За­ку­пи­ла по 13 гри­вень. Крім со­лі, ні­чо­го не тре­ба. Хрін і ли­стя — з го­ро­ду. Чи­стий при­бу­ток ста­но­вить 25 гри­вень на кі­ло­гра­мі. Але їх мен­ше ку­пу­ють, бо май­же ко­жна ха­зяй­ка са­ма за­кри­ває.

Ана­ста­сія Катерушина тор­гує ква­ше­ни­ми ово­ча­ми й кон­сер­ва­ці­єю на він­ни­цько­му рин­ку Уро­жай. Ка­пу­сту й по­мі­до­ри про­дає по 30 гри­вень, огір­ки — по 45

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.