Ми­хай­ло За­дор­нов по­мер від ра­ку моз­ку

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­на БОВА

10 ли­сто­па­да в Мо­скві по­мер пи­сьмен­ник і гу­мо­рист 69-рі­чний Ми­хай­ло ЗА­ДОР­НОВ. То­рік у ньо­го ді­а­гно­сту­ва­ли рак го­лов­но­го моз­ку — бу­ли вра­же­ні оби­дві пів­ку­лі. Ві­дмі­нив за­пла­но­ва­ні кон­цер­ти й по­їхав лі­ку­ва­ти­ся в Ні­меч­чи­ну. Влі­тку по­вер­нув­ся, остан­ні мі­ся­ці про­вів у мо­сков­ській клі­ні­ці.

— Ра­ко­вая опу­холь сно­ва на­ча­ла ра­сти, За­дор­нов уга­сал на гла­зах, — роз­по­від­ає пра­ців­ни­ця уста­но­ви. Прі­зви­ща не на­зи­ває. — Май­же ні­чо­го не їв. Мав силь­ні бо­лі. Ін­ко­ли кри­чав так, що бу­ло чу­ти в ко­ри­до­рі. Зне­бо­лю­валь­ні не до­по­ма­га­ли. Май­же не спав.

Ми­хай­ло За­дор­нов на­ро­див­ся у ла­твій­сько­му мі­сті Юр­ма­ла. За­кін­чив Мо­сков­ський авіа­цій­ний уні­вер­си­тет. Пра­цю­вав ін­же­не­ром-ме­ха­ні­ком. Гу­мо­ри­сти­чні тво­ри по­чав пи­са­ти у 18 ро­ків. Упер­ше опу­блі­ку­вав їх 1974-го. За ві­сім ро­ків де­бю­ту­вав на те­ле­ба­чен­ні з мо­но­ло­гом ”Лист сту­ден­та до­до­му”. Був спів­ав­то­ром пе­ре­дач ”Ан­шлаг”, ”Смі­хо­па­но­ра­ма” й ”До­чки-ма­те­рі”. Зняв­ся у трьох філь­мах, ви­дав 10 гу­мо­ри­сти­чних збі­рок.

По­стій­но кри­ти­ку­вав Спо­лу­че­ні Шта­ти Аме­ри­ки й Укра­ї­ну. Ка­зав, що укра­їн­ські цу­кер­ки не­їстів­ні, а пін­ка — не­при­да­тна для го­лі­н­ня. Пі­сля 2014-го по­чав на­зи­ва­ти укра­їн­ців ”єв­ро­хо­хла­ми”. За­кли­кав ро­сій­ську ар­мію вда­ри­ти по Укра­ї­ні ра­ке­та­ми. Жар­ту­вав над ма­лай­зій­ським бо­їн­гом, зби­тим над Дон­ба­сом бо­йо­ви­ка­ми:

— Дже­ни­фер Пса­ки (то­ді­шня по­мі­чни­ця пре­зи­ден­та США. — ГПУ) выда­ла то­чные при­чи­ны па­де­ния са­мо­ле­та. Он упал, по­то­му что был тя­же­лее во­зду­ха.

Ми­хай­ло За­дор­нов жив на дві ро­ди­ни. З 1971-го був у офі­цій­но­му шлю­бі з одно­лі­ткою Вел­тою Калн­бер­зі­ною, донь­кою ко­ли­шньо­го пер­шо­го се­кре­та­ря ЦК ком­пар­тії Ла­твії. На­при­кін­ці 1980-х за­кру­тив ро­ман із сво­єю по­мі­чни­цею Оле­ною Бом­бі­ною, мо­лод­шою на 16 ро­ків. Ра­зом ви­хо­ва­ли донь­ку 24-рі­чну Оле­ну.

За­дор­но­ва по­хо­ва­ли по­ряд із ба­тька­ми в Юр­ма­лі.

Гу­мо­рист Ми­хай­ло За­дор­нов за­кли­кав ро­сій­ську ар­мію вда­ри­ти ра­ке­та­ми по Укра­ї­ні. Укра­їн­ців на­зи­вав ”єв­ро­хо­хла­ми”. По­мер у Мо­скві 9 ли­сто­па­да

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.