Най­до­рож­чу в сві­ті ком­па­нію зви­ну­ва­ти­ли в ухи­лен­ні від по­да­тків

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Сер­гій ДЕМЧУК, Ан­ге­лі­на КОВАНДА

5 ли­сто­па­да жур­на­лі­сти в 67 кра­ї­нах одно­ча­сно опу­блі­ку­ва­ли роз­слі­ду­ва­н­ня, за­сно­ва­ні на до­ку­мен­тах офшор­них юри­ди­чних фірм. Ма­те­рі­а­ли з ано­нім­них дже­рел отри­ма­ла ні­ме­цька га­зе­та ”Зюд­дой­че цай­ту­нґ”. Во­на по­ді­ли­ла­ся ін­фор­ма­ці­єю з жур­на­лі­ста­ми-роз­слі­ду­ва­ча­ми із 96 ви­дань.

До­ку­мен­ти на­зва­ли ”Ар­хі­вом рай­ських остро­вів”. За ни­ми, най­ба­га­тші лю­ди пла­не­ти ма­ють в офшо­рах май­же 7,9 трлн єв­ро. Між­на­ро­дні кор­по­ра­ції що­рі­чно пе­ре­во­дять 600 млрд єв­ро у по­да­тко­ві га­ва­ні — те­ри­то­рії з піль­го­вим опо­да­тку­ва­н­ням.

У до­ку­мен­тах фі­гу­рує, зокре­ма, на­зва ком­па­нії ”Еппл”. Во­на — най­біль­ша у сві­ті в га­лу­зі ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій. Ро­зро­би­ла ”ай­фон”, план­шет ”ай­пад”, пер­со­наль­ний комп’ютер ”мак”. Це — пер­ша ком­па­нія в США, вар­тість якої пе­ре­ви­щи­ла $700 млрд. Чи­стий при­бу­ток цьо­го­річ ся­гнув по­над $48 млрд.

Ні­меч­чи­ні за­пла­ти­ла 25 міль­йо­нів єв­ро по­да­тків, а за­ро­би­ла там — де­ся­тки мі­льяр­дів

З’ясу­ва­ло­ся, ”Еппл” ко­ри­сту­є­ться офшо­ром на остро­ві Джер­сі в Нор­ман­дії. Ком­па­нію дав­но зви­ну­ва­чу­ють в ухи­лен­ні від спла­ти по­да­тків. Її ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Тім Кук це за­пе­ре­чує.

Го­лов­ний ре­да­ктор ви­да­н­ня ”Зюд­дой­че цай­ту­нґ” Вольф­ганг Крах на­пи­сав йо­му ли­ста: ”В ”Еппл” пра­цю­ють ти­ся­чі фа­хів­ців, які на­вча­ли­ся в уні­вер­си­те­тах по всьо­му сві­ту. Ба­га­то цих за­кла­дів фі­нан­су­ю­ться за гро­ші пла­тни­ків по­да­тків. Па­не Кук, ви го­во­ри­ли, що в ком­па­нії є мо­раль­на від­по­від­аль­ність. Во­на по­вин­на до­по­ма­га­ти зро­ста­ти не тіль­ки аме­ри­кан­ській еко­но­мі­ці, а й вкла­да­ти ре­сур­си в ін­ші кра­ї­ни, де ве­де бі­знес. ”Еппл” — один із най­біль­ших пла­тни­ків по­да­тків у США, але як що­до ін­ших кра­їн? З 2010 по 2017 ро­ки дві тре­ти­ни при­бу­тку ком­па­нія отри­му­ва­ла за ме­жа­ми Шта­тів. Ні­меч­чи­ні за­пла­ти­ла ли­ше 25 міль­йо­нів єв­ро по­да­тків, а за­ро­би­ла там — де­ся­тки мі­льяр­дів”.

— Усі ве­ли­кі кор­по­ра­ції ма­ють офшо­ри, — ка­же еко­но­міст 54-рі­чний Оле­ксандр ОХРІМЕНКО.

— Са­ме по со­бі це не є зло­чи­ном. У кра­ї­нах рі­зне по­да­тко­ве за­ко­но­дав­ство, то­му так зру­чні­ше пра­цю­ва­ти. ”Еппл” по­став­ляє свій то­вар в офшо­ри, а по­тім — по всьо­му сві­ту. Так уни­кає по­да­тко­вих кон­флі­ктів. Про­те й при­бу­тки на­ко­пи­чу­ю­ться в офшо­рах. По­тім ідуть у кра­ї­ну, де за­ре­є­стро­ва­на кор­по­ра­ція. І ком­па­нія пла­тить їй по­да­тки. ”Еппл” за­ки­да­ють, що во­на ці при­бу­тки не пе­ре­ра­хо­ву­ва­ла в США. Мов­ляв, ми­нув рік­два, а гро­ші так і ли­ша­ли­ся в офшо­рах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.