Свя­то­слав Лі­тин­ський отри­мав па­спорт без сто­рін­ки ро­сій­ською мо­вою

УСІ ТО­ВА­РИ СЛІД МАРКУВАТИ УКРА­ЇН­СЬКОЮ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Іри­на ЛЕВИЦЬКА

— Мов­ний кор­дон дер­жа­ви — на­ба­га­то силь­ні­ший, ніж вій­сько­вий або ми­тний. Ма­є­мо йо­го по­си­лю­ва­ти, — ка­же львів’янин 35-рі­чний Свя­то­слав ЛІ­ТИН­СЬКИЙ.

— Я ана­лі­зу­вав кар­ту укра­їн­ських зе­мель по­ча­тку ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя. Най­біль­ше лю­дей, які вва­жа­ли се­бе ро­сій­сько­мов­ни­ми, жи­ли на те­ри­то­рі­ях, що те­пер оку­по­ва­ні Ро­сі­єю. Ко­ли я при­хо­див у ма­га­зин по­бу­то­вої те­хні­ки в 2012 ро­ці й не ба­чив там мар­ку­вань укра­їн­ською, від­чу­вав, що жи­ву в ро­сій­ській ко­ло­нії. А ко­ло­нія з ча­сом мо­же ста­ва­ти не ли­ше мов­ною, як це ста­ло­ся з Дон­ба­сом. Ли­ше мі­цний мов­ний кор­дон за­хи­стить нас.

Свя­то­слав Лі­тин­ський у су­дах від­сто­ює пра­ва на укра­їн­ську мо­ву в дер­жав­них уста­но­вах і сфе­рі об­слу­го­ву­ва­н­ня. Був пер­шим гро­ма­дя­ни­ном Укра­ї­ни, який отри­мав вну­трі­шній па­спорт без сто­рін­ки ро­сій­ською мо­вою. До­міг­ся від іно­зем­них ком­па­ній мар­ку­ва­н­ня по­бу­то­вої та еле­ктрон­ної те­хні­ки укра­їн­ською мо­вою. Очо­лив гро­мад­ську ор­га­ні­за­цію ”Не­за­ле­жні”.

— У су­ді мо­же­мо й про­гра­ти, але у спра­ві — ви­гра­ти. При­єм­но, ко­ли ми пи­та­ли в ав­то­ди­ле­ра, чи в них ма­ши­ни з укра­їн­ським мар­ку­ва­н­ням, а ті від­по­від­а­ли: ”Ні, але над цим пра­цю­є­мо”. Це зру­ше­н­ня да­ло­ся не­про­сто.

Пі­сля то­го, як із мо­го па­спор­та ви­лу­чи­ли сто­рін­ку ро­сій­ською, по­чав за­охо­чу­ва­ти ін­ших по­да­ва­ти по- зо­ви. Ду­маю, са­ме че­рез на­ші чи­слен­ні звер­не­н­ня за­твер­ди­ли па­спорт но­во­го зраз­ка.

2017 ро­ку 10 най­по­пу­ляр­ні­ших бренд-сто­рі­нок у со­ці­аль­ній ме­ре­жі ”Фейс­бук” ве­дуть укра­їн­ською. До 2015-го

Че­рез чи­слен­ні звер­не­н­ня за­твер­ди­ли па­спорт но­во­го зраз­ка

в Укра­ї­ні ли­ше один ви­ро­бник праль­них ма­шин мар­ку­вав те­хні­ку для на­шо­го спо­жи­ва­ча. Те­пер та­ких ви­ро­бни­ків п’ять. Ще кіль­ка ро­ків то­му най­біль­ші укра­їн­ські бан­ки ви­да­ва­ли кви­тан­ції ро­сій­ською, те­пер май­же всі пе­ре­йшли на укра­їн­ську.

Під­при­є­мець має ви­ко­ну­ва­ти за­кон ”Про за­хист прав спо­жи­ва­чів”.

— Якщо ви при­дба­ли то­вар без мар­ку­ва­н­ня дер­жав­ною мо­вою, то за­ли­ште по­ві­дом­ле­н­ня у кни­зі скарг, — ра­дить Свя­то­слав. — Звер­тай­те­ся та­кож у сер­ві­сний центр з ви­мо­гою усу­ну­ти не­до­лік. Це ма­ють зро­би­ти за 14 днів, ін­ко­ли ви­ро­бник про­сить від­тер­мі­ну­ва­н­ня і усу­ває не­до­лік при­бли­зно за пів­то­ра мі­ся­ця. Іна­кше звер­та­є­те­ся до су­ду. З до­сві­ду знаю, що за­пу­ска­ють мар­ку­ва­н­ня ча­сті­ше, ко­ли ба­чать, що є за­пит. Оформ­ля­ють укра­їн­ською ці­лу се­рію про­ду­кції, а не ли­ше один ек­зем­пляр для скар­жни­ка.

Львів’янин Свя­то­слав Лі­тин­ський п’ять ро­ків су­ди­ться з ви­ро­бни­ка­ми, які не мар­ку­ють то­ва­ри укра­їн­ською мо­вою

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.