Пе­ре­мо­гли зав­дя­ки Мар­ло­су, Ко­но­плян­ці і Яр­мо­лен­ку

КО­МАН­ДА АН­ДРІЯ ШЕВ­ЧЕН­КА ВИГРАЛА У СЛОВАЧЧИНИ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Юрій СТРИГУН

Збір­на Укра­ї­ни з фут­бо­лу зі­гра­ла остан­ній матч 2017 ро­ку. 10 ли­сто­па­да пі­до­пі­чні Ан­дрія Шев­чен­ка пе­ре­мо­гли Сло­вач­чи­ну в то­ва­ри­сько­му ма­тчі у Льво­ві — 2:1. На­ші пропу­сти­ли пер­ши­ми, але впер­ше за час ро­бо­ти ни­ні­шньо­го тре­нер­сько­го шта­бу зумі­ли пе­ре­ла­ма­ти хід гри.

— Не­о­дно­зна­чні вра­же­н­ня від гри на­шої ко­ман­ди, — ка­же тре­нер тер­но­піль­ської ”Ни­ви” 58-рі­чний Ігор Явор­ський. — З одно­го бо­ку, ні­би­то й пе­ре­мо­гли, при­чо­му здо­бу­ли во­льо­вий ви­граш. З дру­го­го — гри як не бу­ло, так і не­має. Го­льо­вих мо­мен­тів на­ші май­же не ство­ри­ли. Пе­ре­мо­гу здо­бу­ли зав­дя­ки ін­ди­ві­ду­аль­ним ді­ям трій­ки лі­де­рів — Мар­ло­са, Ко­но­плян­ки і Яр­мо­лен­ка. Вся на­дія на них. Або на якийсь стан­дарт. Си­стем­ної ко­ман­дної гри я не ба­чу. Пре­син­гу, по­стій­но­го ти­ску на во­ро­та су­пер­ни­ків, ці­лі­сно­сті — не­має. Хо­че­ться, аби збір­на зі­гра­ла з по­зи­ції си­ли. Сло­вач­чи­ну по­ва­жаю. Але ця ко­ман­да — да­ле­ко не лі­дер єв­ро­пей­сько­го фут­бо­лу. Що на­сто­ро­жує — з ро­ку в рік ми спо­ді­ва­є­мо­ся на Яр­мо­лен­ка й Ко­но­плян­ку. А що бу­де, як во­ни пі­дуть? Хто тяг­ти­ме збір­ну?

У п’ятни­цю на по­лі бу­ло чи­ма­ло де­бю­тан­тів. Ні­хто не за­пам’ятав­ся?

— Ні­хто. Лі­вий за­хи­сник Ми­ко­ла Ма­тві­єн­ко ви­гля­дає кра­ще за Еду­ар­да Со­бо­ля. На­па­да­ю­чий Юрій Ко­ло­мо­єць не мав жо­дно­го мо­мен­ту. Єди­на ко­ри­сна дія фор­вар­да — за­ро­бив не­без­пе­чний штра­фний у дру­го­му тай­мі. І все. Ма­ю­чи та­кий зріст, Ко­ло­мо­єць ні­як не про­я­вив­ся у грі го­ло­вою. За ре­шту — Сер­гія М’якуш- ка, Оле­ксан­дра Ан­дрі­єв­сько­го, Ар­те­ма Ша­ба­но­ва — й го­во­ри­ти не­ма чо­го, бо во­ни бу­ли на по­лі 10 хви­лин. Нам по­трі­бен фор­вард, який би не че­кав мо­мен­ту, а те­ро­ри­зу­вав за­хист су­пер­ни­ка. По­стій­но шу­кав най­мен­шу на­го­ду, аби про­би­ти по во­ро­тах. Бо з ни­ні­шні­ми на­па­да­ю­чи­ми ми ри­зи­ку­є­мо за­ли­ши­ти­ся і без Єв­ро-2020. Во­ни ма­ло ство­рю­ють, а ще мен­ше ре­а­лі­зу­ють. При­га­дую, як Шев­чен­ко з Ре­бро­вим за­би­ва­ли на двох 40–45 го­лів у чем­піо­на­ті. І в збір­ній не бо­я­ли­ся стар­ших, а бра­ли іні­ці­а­ти­ву на се­бе. Бі­да в нас у на­па­ді. Не­має осо­би­сто­стей. Ціл­ком мо­гли й не ви­гра­ти в сло­ва­ків. Як­би не Мар­лос і йо­го пе­ре­да­ча на Яр­мо­лен­ка — в пер­шо­му тай­мі ні­чо­го бу­ло б зга­да­ти.

Із но­ва­чків ні­хто не за­пам’ятав­ся

Цен­траль­ні обо­рон­ці збір­ної Укра­ї­ни Єв­ген Ха­че­рі­ді (№3) та Іван Ор­дець про­ти сло­ва­цько­го за­хи­сни­ка То­ма­ша Гу­бо­ча­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.