Про­хід до бю­ве­та хо­чуть зро­би­ти пла­тним

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Окса­на КНЯЖИК

Тур­ні­ке­ти до бю­ве­та мі­не­раль­них вод ви­ла­ма­ли жи­те­лі ку­рор­тно­го Тру­скав­ця на Львів­щи­ні. Так про­те­сту­ють про­ти за­про­ва­дже­н­ня пла­тно­го до­сту­пу до лі­ку­валь­ної во­ди з 1 гру­дня.

Вхід хо­чуть зро­би­ти пла­тним, аби за­без­пе­чи­ти утри­ма­н­ня бю­ве­та. Однак він бу­де без­ко­штов­ним для ме­шкан­ців мі­ста, тре­ба ли­ше пред’яви­ти па­спорт, по­ясню­ють у то­ва­ри­стві ”Тру­ска­ве­цьку­рорт”.

— Пла­та за мі­не­раль­ні во­ди бу­ла дав­но. Про­сто ме­шкан­ці мі­ста й від­по­чи­валь­ни­ки її не від­чу­ва­ли. Бо ко­жен са­на­то­рій сам опла­чу­вав ко­ри­сту­ва­н­ня бю­ве­том ”Тру­ска­ве­цьку­рор­ту”, — го­во­рить мі­сце­вий де­пу­тат Ро­ман Бу­чко

вич, 49 ро­ків. — Якщо вхід зро­блять пла­тним — ме­шкан­ці мі­ста про­дов­жать ко­ри­сту­ва­ти­ся ним без­ко­штов­но. Але му­си­ти­муть прой­ти ме­ди­чне об­сте­же­н­ня.

Для від­по­чи­валь­ни­ків са­на­то­рі­їв з ін­ших міст во­да без­ко­штов­ною не бу­де. Вар­тість про­хо­ду до бю­ве­та за­кла­да­ти­ме­ться в ці­ну пу­тів­ки. Во­на зро­сте на кіль­ка со­тень гри­вень.

Оста­то­чно пи­та­н­ня за­про­ва­дже­н­ня пла­ти за про­хід до во­ди, ви­рі­шать на се­сії Тру­ска­ве­цької мі­ської ра­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.