У Кри­му ги­нуть дель­фі­ни

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Оль­га ТИМОШЕНКО

Бу­ді­ни­цв­тво Кер­чен­сько­го мо­сту між оку­по­ва­ним Кри­мом і ма­те­ри­ко­вою Ро­сі­єю при­зво­дить до за­ги­бе­лі дель­фі­нів у Чор­но­му мо­рі.

Про це ка­жуть у про­ку­ра­ту­рі Ав­то­ном­ної ре­спу­блі­ки Крим:

— Мас­шта­бні ро­бо­ти зі зве­де­н­ня мо­сту мо­жуть пе­ре­тво­ри­ти Азов­ське мо­ре в Чор­но­мор­ську за­то­ку. Різ­ка змі­на хі­мі­чно­го скла­ду во­ди при­зво­дить до за­ги­бе­лі ба­га­тьох жи­вих ор­га­ні­змів. У то­му чи­слі дель­фі­нів. Об’єкт, що бу­ду­ють, спри­чи­няє сер­йо­зну еко­ло­гі­чну не­без­пе­ку в Чор­но­му й Азов­сько­му мо­рях. Во­ни за­бру­дню­ю­ться.

На оку­по­ва­но­му пів­остро­ві зви­ну­ва­че­н­ня від­ки­да­ють.

— Дель­фі­ни — ви­со­ко­ор­га­ні­зо­ва­ні тва­ри­ни, мо­біль­ні. Якщо їм десь стає по­га­но, від­пли­ва­ють із то­го мі­сця, — го­во­рить 38-рі­чний Ти­мо­фій Ба­ра­ба­шин, спе­ці­а­ліст ро­сій­сько­го до­слі­дни­цько­го ін­сти­ту­ту з охо­ро­ни нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща. — Як­би бі­ля мо­сту во­ни по­чу­ва­ли­ся не­до­бре, їх там не бу­ло б. На­віть не­зва­жа­ю­чи на ве­ли­ку кіль­кість кор­му. Однак їх там ба­га­то. Зна­чить, об­ста­нов­ка спри­я­тли­ва.

Ро­сій­ські оку­пан­ти бу­ду­ють Кер­чен­ський міст із Кри­му до Кра­сно­дар­сько­го краю РФ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.