Охо­ро­на Ві­кто­ра Ме­двед­чу­ка по­би­ла жур­на­лі­стів

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ру­слан ГРИШКО

Охо­ро­на лі­де­ра про­ро­сій­ської гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції ”Укра­їн­ський ви­бір” Ві­кто­ра Ме­двед­чу­ка по­би­ла жур­на­лі­ста Ми­хай­ла ТКАЧА, 28 ро­ків. Він зні­мав при­літ Ме­двед­чу­ка у ВІП-тер­мі­нал ае­ро­пор­ту ”Ки­їв” 7 ли­сто­па­да.

Ві­ктор Ме­двед­чук — кум ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на. Пред­став­ляє Укра­ї­ну в Три­сто­рон­ній кон­та­ктній гру­пі в Мін­ську. Пе­рі­о­ди­чно лі­тає вла­сним лі­та­ком до Мо­скви. По­при те, що Укра­ї­на за­про­ва­ди­ла за­бо­ро­ну на пря­ме авіа­цій­не спо­лу­че­н­ня з РФ.

— Як тіль­ки лі­так за­хо­дить на по­сад­ку, охо­ро­на по­чи­нає пе­ре­шко­джа­ти зйом­ці, — го­во­рить Ми­хай­ло Ткач. — Аби уни­кну­ти фі­зи­чно­го про­ти­сто­я­н­ня, зні­маль­на гру­па ру­ха­є­ться в бік тер­мі­на­лу. Але мі­кро­ав­то­бус бло­кує ав­то зні­маль­ної гру­пи. Охо­рон­ці не да­ють мо­жли­во­сті на­віть під­ня­ти ка­ме­ру. Би­ли лі­ктя­ми, штов­ха­ли, ро­би­ли під­ніж­ки. В опе­ра­то­ра дві­чі ви­би­ли ка­ме­ру з рук. Пі­ді­йшли по­лі­цей­ські, але від­ре­а­гу­ва­ли див­но: за­про­по­ну­ва­ли звер­ну­ти­ся до охо­ро­ни ВІП-тер­мі­на­лу та від­мов­ля­ли­ся пе­ре­ві­ри­ти до­ку­мен­ти лю­дей у ма­сках. Не ре­а­гу­ва­ли на пе­ре­шко­джа­н­ня жур­на­ліст­ській ді­яль­но­сті.

Ко­ли кор­теж Ме­двед­чу­ка по­ки­нув ае­ро­порт, охо­рон­ці сі­ли в ав­то­мо­бі­лі й по­їха­ли.

По­лі­ція по­ру­ши­ла кри­мі­наль­ну спра­ву за пе­ре­шко­джа­н­ня жур­на­ліст­ській ді­яль­но­сті. Ві­ктор Ме­двед­чук теж на­пи­сав за­яву на ко­ре­спон­ден­тів. Зви­ну­ва­чує їх у роз­го­ло­шен­ні кон­фі­ден­цій­ної ін­фор­ма­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.