КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

На­ціо­наль­на ко­мі­сія з пи­тань Чер­во­ної кни­ги про­го­ло­су­ва­ла за вне­се­н­ня ло­ся до спи­ску зни­ка­ю­чих тва­рин.

За це від­да­ли 24 го­ло­си, про­ти — шість. Один член ко­мі­сії утри­мав­ся. Ра­ні­ше мі­ністр еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Остап Се­ме­рак до­зво­лив 2017 ро­ку від­стріл 160 ло­сів, по­при ра­ні­ше за­про­ва­дже­ну на 25 ро­ків за­бо­ро­ну по­лю­ва­н­ня на них. Укра­ї­но­мов­ний ау­діо­гід вста­но­ви­ли в бер­лін­ських екс­кур­сій­них ав­то­бу­сах ”Бер­лін Сі­ті Циркл”.

Що­ро­ку во­ни во­зять сто­ли­цею Ні­меч­чи­ни до 100 тис. ту­ри­стів. Із них май­же 5 тис. — укра­їн­ці. Ко­жен па­са­жир на­ді­ває на­ву­шни­ки й оби­рає мо­ву, якою слу­хає роз­по­відь гі­да. Ав­то­бу­си від­прав­ля­ю­ться що­дня ко­жні 10 хв. 12 ли­сто­па­да з фран­цузь­ко­го ко­смо­дро­му Ку­ру за­пу­сти­ли ра­ке­ту ”Ан­та­рес”, дви­гун якої роз­ро­би­ли в кон­стру­ктор­сько­му бю­ро ”Пів­ден­не” в Дні­прі.

Апа­рат ви­вів у ко­смос ван­та­жів­ку ”Сі­гнус”. Во­на до­ста­вить на Мі­жна­ро­дну ко­смі­чну стан­цію їжу й обла­дна­н­ня, ути­лі­зує смі­т­тя. 8 ли­сто­па­да з цьо­го ко­смо­дро­му успі­шно зле­ті­ла єв­ро­пей­ська ра­ке­та-но­сій лег­ко­го кла­су ”Ве­га”. На ній та­кож укра­їн­ський дви­гун. В Укра­ї­ні змі­нять на­зви свя­тко­вих днів.

Від­по­від­ний за­ко­но­про­ект пе­ре­бу­ває у Ка­бмі­ні. Між­на­ро­дний жі­но­чий день 8 бе­ре­зня пе­ре­йме­ну­ють на День бо­роть­би за пра­ва жі­нок. Свя­то мо­жуть по­зба­ви­ти ста­ту­су ви­хі­дно­го. 1 трав­ня змі­нить на­зву з Між­на­ро­дно­го дня со­лі­дар­но­сті тру­дя­щих на День пра­ці. У Поль­щі від­мо­ви­лись опри­лю­дню­ва­ти спи­сок укра­їн­ців, яким за­бо­ро­не­но в’їжджа­ти до кра­ї­ни.

Про це за­явив поль­ський мі­ністр за­кор­дон­них справ Ві­тольд Ва­щи­ков­ський. На­го­ло­сив, що спи­сок осіб, яким за­бо­ро­не­но в’їжджа­ти до Поль­щі, ”ко­ро­ткий” і це свід­чить про стри­ма­ність Поль­щі сто­сов­но Укра­ї­ни. Мі­ні­стер­ство вну­трі­шніх справ ска­су­ва­ло обме­же­н­ня на в’їзд ав­то­мо­біль­но­го транс­пор­ту в Ки­їв,

за­про­ва­дже­не з ме­тою за­без­пе­че­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної без­пе­ки 31 жов­тня. То­ді СБУ, На­цпо­лі­ції і Держ­при­кор­дон­слу­жбі бу­ло до­ру­че­но по­си­ли­ти ан­ти­те­ро­ри­сти­чний і кон­тр­ро­зві­ду­валь­ний ре­жим. На в’їздах у Ки­їв з’яви­ли­ся си­ло­ви­ки, які пе­ре­ві­ря­ли пі­до­зрі­лі ма­ши­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.