Лю­ди ви­ма­га­ли уві­мкну­ти опа­ле­н­ня

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ган­на ПРОЩАЙ

Близь­ко 20 осіб уран­ці 10 ли­сто­па­да пе­ре­кри­ли вул. Шум­сько­го в ки­їв­сько­му мі­кро­ра­йо­ні Бе­ре­зня­ки. Ви­ма­га­ли уві­мкну­ти опа­ле­н­ня у двох ба­га­то­по­вер­хів­ках на 200 квар­тир.

— У ме­не вдо­ма плюс 15. Дво­рі­чний син хо­дить у те­пло­му спор­тив­но­му ко­стю­мі, кол­го­тах, ка­пчи­ках. В усіх кім­на­тах уві­мкне­ні обі­грі­ва­чі. Ін­ко­ли хо­ди­мо грі­ти­ся до су­сі­дів. У них на ку­хні під­ло­га з пі­ді­грі­вом від еле­ктри­ки, — ка­же Ва­лен­ти­на Єв­ме­но­ва з не­опа­лю­ва­но­го бу­дин­ку.

— На­ші ба­га­то­по­вер­хів­ки ма­ли вла­сну ко­тель­ню. Її про­да­ли під час ство­ре­н­ня ОСББ. За­раз во­на на­ле­жить фір­мі ”Пер­ша енер­ге­ти­чна ком­па­нія”, — роз­по­від­ає ін­ша жи­тель­ка Єв­ге­нія Ро­ма­нен­ко. — Там ви­ма­га­ли спла­ти­ти за по­слу­ги аван­сом, шан­та­жу­ва­ли. Ми бу­ли зму­ше­ні по­го­ди­ти­ся, хо­ча це й не­за­кон­но. Але те­пла не­має.

Опа­ле­н­ня не вми­ка­ють, бо жи­те­лі за­бор­гу­ва­ли по­над 650 тис. грн, по­яснює Оле­ксандр Ка­ла­шнюк, спів­вла­сник ”Пер­шої енер­ге­ти­чної ком­па­нії”.

— Ме­шкан­ці пла­тять справ­но. А от енер­го­ком­па­нія за­бор­гу­ва­ла На­фто­га­зу більш як 2 міль­йо­ни гри­вень. Де по­ді­ли­ся гро­ші лю­дей — не­ві­до­мо. Ра­хун­ки ком­па­нії аре­шту­ва­ли, — на­по­ля­гає юрист ОСББ Сер­гій Зо­ло­то­пуп.

За­га­лом у Ки­є­ві без те­пла за­ли­ша­ю­ться 234 ба­га­то­квар­тир­ні бу­дин­ки. Пі­сля під­клю­че­н­ня до опа­ле­н­ня пор­ва­ло тру­би. Три­ва­ють ре­мон­ти. 70% те­пло­ме­реж Ки­є­ва ви­чер­па­ли 25-рі­чний ре­сурс екс­плу­а­та­ції та по­тре­бу­ють за­мі­ни. На це не­об­хі­дно 600 млн єв­ро — близь­ко 18,6 млрд грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.