Дах шко­ли зро­би­ли із ста­ро­вин­них фре­сок

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Те­тя­на САРАХАН

У шко­лі се­ла Го­пчи­ця По­гре­би­щен­сько­го ра­йо­ну на Він­нич­чи­ні зна­йшли 150-рі­чні цер­ков­ні фре­ски.

— Із них у 1930-х зро­би­ли дах шко­ли, — ка­же сіль­ський го­ло­ва Ро­ман При­лу­цький, 38 ро­ків.

— У се­лі про це го­во­ри­ли, але всі спри­йма­ли ін­фор­ма­цію, як ле­ген­ду. То­му на дах лі­зли, ли­ше ко­ли він про­ті­кав. Мі­сце, де по­кла­де­ні до­шки з роз­пи­са­ми, зав­жди бу­ло су­хе. То­му йо­го не чі­па­ли. Ни­ні під­ня­ли­ся ту­ди із ці­ка­во­сті. І жа­хну­ли­ся — в го­ло­вах свя­тих за­би­ті ве­ли­кі цвя­хи. Чі­тко про­сте­жу­ю­ться бі­блій­ні сю­же­ти — вхід Ісу­са Хри­ста в Єру­са­лим, Во­зне­сі­н­ня Го­спо­днє, є обра­зи Ді­ви Ма­рії та апо­сто­лів.

Шко­ла збу­до­ва­на на те­ри­то­рії зруй­но­ва­ної біль­шо­ви­ка­ми Свя­то-Тро­ї­цької цер­кви. За­раз во­на в ава­рій­но­му ста­ні.

— Сте­ля ді­тям на го­ло­ву па­дає. Кіль­ка кла­сів за­кри­ли, бо дах мо­же будь-якої ми­ті за­ва­ли­ти­ся, — до­дає Ро­ман При­лу­цький. — Бу­ду­є­мо но­ву шко­лу. Ко­ли ді­ти в неї пе­ре­йдуть, роз­бе­ре­мо дах ста­рої. Фре­ски спро­бу­є­мо скла­сти як пазл і роз­мі­сти­мо в на­шо­му кра­є­знав­чо­му му­зеї.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.