Прем’єр Іспа­нії від­ві­дав Бар­се­ло­ну

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Оль­га ВАСИЛЬЧЕНКО

Прем’єр-мі­ністр Іспа­нії 62-рі­чний Ма­рі­а­но РАХОЙ у не­ді­лю, 12 ли­сто­па­да, впер­ше при­їхав до Бар­се­ло­ни пі­сля по­ча­тку кри­зи в Ка­та­ло­нії. Він ви­сту­пив на пе­ред­ви­бор­чо­му за­хо­ді На­ро­дної пар­тії. Пе­ре­ви­бо­ри до пар­ла­мен­ту ав­то­но­мії при­зна­че­но на 21 гру­дня цьо­го ро­ку.

— Ка­та­ло­нія — це Іспа­нія, й Іспа­нія — це Ка­та­ло­нія, — ска­зав прем’єр пе­ред одно­пар­тій­ця­ми. Він за­кли­кав усіх взя­ти участь у по­за­чер­го­вих пар­ла­мент­ських ви­бо­рах і ви­сло­вив на­дію на ста­бі­лі­за­цію си­ту­а­ції в ре­гіо­ні пі­сля них. Звер­нув­ся до пред­став­ни­ків ка­та­лон­сько­го бі­зне­су й по­про­сив їх не за­ли­ша­ти ре­гіон.

Пі­сля ре­фе­рен­ду­му й про­го­ло­ше­н­ня не­за­ле­жно­сті бі­знес із Ка­та­ло­нії ви­ве­ли май­же 2 тис. під­при­ємств. Че­рез не­ста­біль­ну по­лі­ти­чну си­ту­а­цію ком­па­нії пе­ре­не­сли свої офі­си до ін­ших ре­гіо­нів кра­ї­ни. Під­при­єм­ці по­ясню­ють — їх не­по­ко­їть мо­жли­вість за­во­ру­шень і по­тен­цій­ні юри­ди­чні про­бле­ми, пов’яза­ні з ро­бо­тою на се­па­ра­тист­ських те­ри­то­рі­ях. Ка­та­ло­нія втра­ти­ла по­над 15 тис. ро­бо­чих місць. Ли­ше 78 ком­па­ній за­ре­є­стру­ва­лись у бун­тів­но­му ре­гіо­ні про­тя­гом жов­тня.

На­пе­ре­до­дні в Бар­се­ло­ні 750 тис. лю­дей ви­йшли на мі­тинг. Ви­ма­га­ли звіль­ни­ти ві­сім по­лі­ти­ків, за- три­ма­них у зв’яз­ку з про­го­ло­ше­н­ням не­за­ле­жно­сті Ка­та­ло­нії.

Екс-гла­ву ка­та­лон­ської адмі­ні­стра­ції 54-рі­чно­го Кар­ле­са Пуч­де­мо­на й ін­ших ко­ли­шніх пред­став­ни­ків мі­сце­вої вла­ди зви­ну­ва­ти­ли в за­ко­ло­ті, під­бу­рю­ван­ні до за­ко­ло­ту, пов­стан­ні про­ти дер­жав­ної вла­ди й зло­вжи­ван­ні бю­дже­тни­ми ко­шта­ми. З по­ча­тку ли­сто­па­да ві­сьмох ко­ли­шніх уря­дов­ців Ка­та­ло­нії ув’язни­ли, а Пуч­де­мон і ще че­тве­ро йо­го со­ра­тни­ків пе­ре­хо­ву­ю­ться в Бель­гії. Вер­хов­ний суд Іспа­нії ви­дав єв­ро­пей­ський ор­дер на їхній арешт. Рі­ше­н­ня про ви­да­чу бель­гій­ський суд по­ви­нен ви­не­сти до 18 ли­сто­па­да.

Пі­сля ре­фе­рен­ду­му й про­го­ло­ше­н­ня не­за­ле­жно­сті бі­знес із Ка­та­ло­нії ви­ве­ли май­же дві ти­ся­чі під­при­ємств

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.