На ре­монт ту­а­ле­ту ви­ді­ли­ли май­же міль­йон гри­вень

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Оль­га ХОМЕЦЬ

Май­же міль­йон гри­вень ви­ді­ли­ла мі­ська вла­да Ма­рі­у­по­ля До­не­цької обла­сті на ре­монт ту­а­ле­ту в мі­сце­вій шко­лі №3. Це за­над­то ве­ли­ка су­ма для одні­єї вби­раль­ні, обу­рю­ю­ться мі­сце­ві жи­те­лі.

У со­цме­ре­жах ви­кла­да­ють фо­то ту­а­ле­ту. Сті­ни об­кла­де­ні пли­ткою, ка­бі­нок не­має.

”Спо­ді­ва­ю­ся, учи­тель­ські ту­а­ле­ти теж від­кри­ті? Щоб ви всі по­то­ну­ли в цьо­му сор­ти­рі — від ди­ре­кто­ра до ме­ра”, — на­пи­са­ла у ”Фейс­бу­ку” ме­шкан­ка Ма­рі­у­по­ля Ін­на Юр’єва.

— То­чної су­ми, на­да­ної на ре­монт на­шо­му за­кла­ду, не знаю. Десь 800 ти­сяч гри­вень, — ка­же ди­ре­ктор шко­ли №3 На­та­лія То­по­ри­ко­ва, 49 ро­ків. — Ре­монт у ту­а­ле­тах зро­би­ли по­ки що на 50 від­со­тків. Усьо­го 10 вби­ра­лень. Але чо­ти­ри не ре­мон­ту­є­мо, бо вже зро­би­ли це за ко­шти ба­тьків 2013-го. У всіх шко­лах ту­а­ле­ти не ре­мон­ту­ва­ли ба­га­то ро­ків. То­му ме­рія й ви­ді­ляє на них гро­ші.

Обу­рю­ю­ться ті, хто не ба­чив, у яко­му ста­ні ці ту­а­ле­ти бу­ли ра­ні­ше. Хай при­хо­дять до нас і див­ля­ться.

На ре­монт ту­а­ле­тів у во­сьми шко­лах Ма­рі­у­по­ля ме­рія ви­ді­ли­ла 7,7 млн грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.