Шко­ли зві­ту­ва­ти­муть за ко­жну грив­ню

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Оле­на КАПНІК

До 1 гру­дня шко­ли по­вин­ні опри­лю­дни­ти ін­фор­ма­цію про над­хо­дже­н­ня й ви­ко­ри­ста­н­ня всіх ко­штів. Та­ка нор­ма прийня­то­го у ве­ре­сні за­ко­ну ”Про осві­ту”.

— За­кла­ди осві­ти зо­бов’яза­ні опри­лю­дню­ва­ти на сво­їх сай­тах або сай­тах ра­йон­них управ­лінь осві­ти чи дер­жав­них адмі­ні­стра­цій ко­што­рис і фі­нан­со­вий звіт про над­хо­дже­н­ня й ви­ко­ри­ста­н­ня всіх отри­ма­них ко­штів. Опри­лю­дню­ють та­кож ін­фор­ма­цію про пе­ре­лік то­ва­рів, ро­біт і по­слуг, отри­ма­них як бла­го­дій­на до­по­мо­га, із за­зна­че­н­ням їхньої вар­то­сті, — роз­по­від­ає юрист гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції ”Ба­тьки СОС” Ро­ман Бон­да­рен­ко, 43 ро­ки. — Пла­но­ві над­хо­дже­н­ня й ви­тра­ти шко­ли на на­сту­пний рік по­да­ють до ра­йон­но­го управ­лі­н­ня осві­ти для за­твер­дже­н­ня і вне­се­н­ня до мі­сце­во­го бю­дже­ту.

За­раз ке­рів­ни­ки на­вчаль­них за­кла­дів му­сять опри­лю­дню­ва­ти рі­чний ко­што­рис і рі­чний звіт. Їхні стро­ки ви­зна­ча­ють мі­сце­ві ор­га­ни управ­лі­н­ня осві­тою.

– Не­о­при­лю­дне­н­ня фі­нан­со­вої ін­фор­ма­ції за­гро­жує ди­сци­плі­нар­ною від­по­від­аль­ні­стю. Це мо­же бу­ти до­га­на ке­рів­ни­ко­ві шко­ли або звіль­не­н­ня. У ра­зі зло­вжи­ва­н­ня бю­дже­тни­ми чи ба­тьків­ськи­ми ко­шта­ми – кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність, – до­дає юрист.

Опри­лю­дне­н­ня фі­нан­со­вої ін­фор­ма­ції про над­хо­дже­н­ня й ви­да­тки дасть змо­гу уни­кну­ти по­двій­но­го фі­нан­су­ва­н­ня одно­го й то­го ж на­прям­ку за ра­ху­нок і бю­дже­ту, і ба­тьків. Змен­ши­ться кіль­кість зло­вжи­вань ко­шта­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.