Не­ві­до­мий звір уби­ває кро­лів

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Іри­на ЛЕВИЦЬКА

Не­ві­до­ма істо­та вби­ває кро­лів у се­лі По­га­ри­сько Жов­ків­сько­го ра­йо­ну на Львів­щи­ні. За остан­ні 10 днів зни­щи­ла тва­рин у 12 го­спо­дар­ствах.

— В одних за­ду­ши­ла й ви­пи­ла кров із 40 кро­лів, в дру­гих за­ги­ну­ли май­же 20 тва­рин. У ме­не істо­та вби­ла шість кро­лів, — го­во­рить жи­тель­ка се­ла Га­ли­на Дми­трів­на, 60 ро­ків. — На шиї за­ли­ши­ли­ся три отво­ри від зу­бів. Звір за­ли­шає два отво­ри. То­му не мо­жу зро­зу­мі­ти, що то на­па­дає. Вно­чі ви­хо­ди­ла у двір, то ба­чи­ла, як в ку­щі по­ска­ка­ло щось схо­же на облі­злу со­ба­ку. Але пе­ре­дні ла­пи ко­ро­тші, як у кен­гу­ру.

Лю­ди вста­нов­лю­ють у дво­рах осві­тле­н­ня, що ре­а­гує на рух.

— У ко­го та­кі лам­пи сто­я­ли — в тих ні­чо­го не по­ду­ши­ло, — про­дов­жує Га­ли­на Дми­трів­на. — Мо­жна ще ка­ме­ри по­ста­ви­ти, але то до­ро­го. Тре­ба ля­ка­ти істо­ту, бо са­мих кро­лів схо­ва­ти не­мо­жли­во. Звір проби­ра­є­ться крізь клі­тки. Від­чи­няє двер­ця­та.

Во­стан­нє по­ді­бні на­па­ди бу­ли в Тер­но­піль­ській обла­сті в ли­пні 2016-го. Не­ві­до­ма тва­ри­на за­би­ра­ла гу­сей, кро­лів і ку­рей. Ви­пи­ва­ла з них кров. Жи­те­лі се­ла Шмань­ків­чи­ки Чор­тків­сько­го ра­йо­ну впі­йма­ли зві­ра. Був схо­жий на ли­са. У на­ро­ді йо­го на­зва­ли чу­па­ка­брою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.