Зва­ли­ще мер­твих тва­ри­ни ви­яви­ли по­бли­зу мі­ста

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ру­слан ГРИШКО

Зва­ли­ще остан­ків ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би ви­яви­ли на око­ли­ці Оде­си. Кіс­тки тва­рин ле­жать на те­ри­то­рії ко­ли­шньої пта­хо­фа­бри­ки.

Во­на пра­цю­ва­ла на ме­жі Оде­си та се­ла Ільїн­ка Ли­ман­сько­го ра­йо­ну. 2015 ро­ку отри­ма­ла до­звіл на пе­ре­роб­ку ку­ря­чих лап. Однак ро­бо­ту не по­ча­ла. За­кри­ла­ся.

Ске­ле­ти тва­рин не­ві­до­мі при­во­зять раз у ти­ждень. Скла­да­ють на ву­ли­ці та в за­ки­ну­то­му це­ху фа­бри­ки, го­во­рять мі­сце­ві.

— Ма­ши­ни з кіс­тка­ми їдуть з Оде­си. Звід­ти ве­де асфаль­то­ва­на до­ро­га, — го­во­рить мі­сце­вий Сер­гій Пи­ро­жан­ський, 35 ро­ків. — На те­ри­то­рії за­ки­ну­ті це­хи, лю­дей ма­ло. Але смо­рід вже від- чу­ва­є­ться в се­лі. І ди­кі тва­ри­ни за­бі­га­ють за кіс­тка­ми. У Ли­ман­сько­му ра­йо­ні є кіль­ка м’ясо­пе­ре­ро­бних під­при­ємств. Мо­жли­во, во­ни і во­зять сю­ди реш­тки. Так еко­ном­лять на ути­лі­за­ції. По­ді­бне зва­ли­ще є і на за­ки­ну­тій фер­мі в се­лі Оле­ксан­дрів­ка.

Умо­ви збе­рі­га­н­ня остан­ків тва­рин не від­по­від­а­ють са­ні­тар­ним ви­мо­гам, ка­жуть у Дер­жав­ній спо­жив­чій слу­жбі. Обі­ця­ють про­ве­сти пе­ре­вір­ку.

— Кіс­тки за­ве­зли на те­ри­то­рію фа­бри­ки для подаль­шої пе­ре­роб­ки, за по­пе­ре­дньою ін­фор­ма­ці­єю. Але до­звіль­них до­ку­мен­тів на це в під­при­єм­ства не­має, — ка­жуть у ві­дом­стві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.