У ди­тса­док Водяного хо­дять 30 ді­тей

Gazeta po-ukrainsky - - ДОНБАС -

Ра­ні­ше у Во­дя­но­му Яси­ну­ват­сько­го ра­йо­ну на До­неч­чи­ні жи­ли 319 осіб. Те­пер — близь­ко 130, ка­жуть мі­сце­ві. Че­рез обстріли Во­дя­не май­же зруй­но­ва­не. Де­які бу­дин­ки вці­лі­ли. Уно­чі лю­ди хо­ва­ю­ться у під­ва­лах і по­гре­бах. — Тут ме­шка­ють пе­ре­се­лен­ці з Пі­сків, До­не­цька, — ка­же 65-рі­чна Ган­на з Водяного. — Кіль­кість по­стій­но змі­ню­є­ться. Не ма­ють ро­бо­ти, шу­ка­ють кра­щої до­лі. Ди­тса­док від­ві­ду­ють май­же 30 ді­тей, шко­лу — 150 учнів. Це ба­га­то, як для се­ла за 4 кі­ло­ме­три від лі­нії во­гню. При­хо­дять із су­сі­дніх на­се­ле­них пун­ктів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.