Де­те­кти­ва НАБУ дві го­ди­ни три­ма­ли у квар­ти­рі

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА - Ка­те­ри­на КОБА

На­дія Ті­мер-Бу­ла­то­ва, све­кру­ха ке­рів­ни­ка На­ц­агент­ства із за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції На­та­лії Кор­чак, 2 год. не ви­пу­ска­ла зі сво­єї сто­ли­чної квар­ти­ри де­те­кти­ва Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро. Це ста­ло­ся 10 ли­сто­па­да.

Де­те­ктив при­йшов до по­ме­шка­н­ня На­дії Іва­нів­ни вру­чи­ти по­віс­тку на до­пит. Во­на про­хо­дить свід­ком у спра­ві про ймо­вір­не вне­се­н­ня На­та­лі­єю Кор­чак не­до­сто­вір­них да­них до еле­ктрон­ної де­кла­ра­ції. Та 2016-го при­дба­ла пар­ко­мі­сце, але вла­сної ма­ши­ни не має. То­го ж ро­ку в На­дії Ті­мер-Бу­ла­то­вої з’яви­ла­ся ”Шко­да Окта­віа А7”. Однак во­дій­сько­го по- свід­че­н­ня в неї не­ма. Жур­на­лі­сти ”На­ших гро­шей” за­фі­ксу­ва­ли, що ав­тів­кою ко­ри­сту­ю­ться На­та­лія Кор­чак і її чо­ло­вік. 5 жов­тня що­до цьо­го фа­кту НАБУ від­кри­ло про­ва­дже­н­ня.

На­дія Ті­мер-Бу­ла­то­ва за­чи­ни­ла де­те­кти­ва у квар­ти­рі пі­сля то­го, як він склав про­то­кол до­пи­ту. Ключ схо­ва- ла. Зро­би­ла це пі­сля те­ле­фон­но­го дзвін­ка си­но­ві. Та­кож від­мо­ви­ла­ся під­пи­су­ва­ти про­то­кол. Зго­дом при­їха­ла На­та­лія Кор­чак.

На­сту­пно­го дня На­дія Ті­мер-Бу­ла­то­ва за­яви­ла в по­лі­цію на де­те­кти­ва НАБУ. Ствер­джує, той не­за­кон­но про­ник у її жи­тло.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.