113 суд­дів Вер­хов­но­го су­ду скла­ли при­ся­гу

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА - На­зар ВАЛЬЧУК

— Ве­ли­че­зне про­ха­н­ня — по­вер­ніть лю­дям ві­ру у спра­ве­дли­вість. До­по­мо­жіть їм зна­йти прав­ду, — го­во­рить пре­зи­дент 52-рі­чний Пе­тро ПО­РО­ШЕН­КО під час скла­да­н­ня при­ся­ги су­д­дя­ми Вер­хов­но­го су­ду 11 ли­сто­па­да. Три­має в ру­ках ори­гі­нал Кон­сти­ту­ції Пи­ли­па Ор­ли­ка 1710 ро­ку.

10 ли­сто­па­да гла­ва дер­жа­ви при­зна­чив 113 суд­дів Вер­хов­но­го су­ду. Во­ни пра­цю­ва­ти­муть у ка­са­цій­но­му, адмі­ні­стра­тив­но­му, го­спо­дар­сько­му, кри­мі­наль­но­му та ци­віль­но­му су­дах.

Су­до­ва ре­фор­ма стар­ту­ва­ла то­рік 30 ве­ре­сня. Вер­хов­ний суд є най­ви­щим ор­га­ном у си­сте­мі су­дів. Йо­го сфор­му­ва­ли з фа­хів­ців, які про­йшли від­кри­тий кон­курс — із те­ста­ми, пе­ре­вір­ка­ми На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро, На­ц­агент­ства з пи­тань за­по­бі- га­н­ня ко­ру­пції та Гро­мад­ської ра­ди до­бро­че­сно­сті. Іме­на пе­ре­мож­ців 29 ве­ре­сня цьо­го­річ опри­лю­дни­ла Ви­ща ра­да пра­во­су­д­дя. То­ді у спи­ску опи­ни­ли­ся 25 не­до­бро­че­сних фа­хів­ців, за­яви­ли в ру­сі ”Че­сно”. Во­ни по­да­ва­ли не­прав­ди­ві ві­до­мо­сті в де­кла­ра­ці­ях або за­бо­ро­ня­ли мир­ні зі­бра­н­ня під час Ре­во­лю­ції гі­дно­сті, чи ви­но­си­ли по­лі­ти­чно вмо­ти­во­ва­ні рі­ше­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.