Най­кри­ти­чні­ша си­ту­а­ція в Іва­но-Фран­ків­ську та Льво­ві

Gazeta po-ukrainsky - - РОБОТА -

— Си­ту­а­ція дій­сно кри­ти­чна. У Дні­прі в один са­док шу­ка­ли ня­ню, то їй без­ко­штов­но про­по­ну­ва­ли або­не­мент у спорт­зал. У Льво­ві раз на мі­сяць опла­чу­ють по­хід до ко­сме­ти­чно­го са­ло­ну, — роз­по­від­ає пра­ців­ник ка­дро­вої аген­ції 26-рі­чний Сер­гій Чер­ма­ков. — Біль­шість про­по­зи­цій не спра­цьо­ву­ють, бо ня­ня­ми вла­што­ву­ю­ться жін­ки 45–56 ро­ків. Їм це не ці­ка­во. Хо­ча я чув, що ті або­не­мен­ти про­да­ють і ма­ють до­да­тко­ві гро­ші до зар­пла­ти. Зар­пла­ти нянь і те­хні­чних пра­ців­ни­ків дав­но тре­ба пе­ре­гля­да­ти. Ви­пла­ти мо­жна під­ні­ма­ти за ра­ху­нок мі­сце­вих бю­дже­тів. Най­кри­ти­чні­ша си­ту­а­ція в Іва­но-Фран­ків­ську та Льво­ві. Що­ти­жня ма­є­мо по 20–30 но­вих ва­кан­сій. Мі­сце­ві їдуть пра­цю­ва­ти в Поль­щу. Там без осві­ти та зна­н­ня мо­ви мо­жна за­ро­би­ти все­ме­ро біль­ше, ніж удо­ма.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.