П’яний свя­ще­ник вла­шту­вав ава­рію

Gazeta po-ukrainsky - - СКАНДАЛИ - Ан­на БОВА

Про­то­і­є­рея Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту Дми­тра Га­дін­ку по­зба­ви­ли са­ну. 8 ли­сто­па­да він вла­шту­вав п’яну ДТП на Рів­нен­щи­ні. Про­та­ра­нив три ав­то­мо­бі­лі.

Ава­рія ста­ла­ся по­бли­зу се­ла Ба­бин Го­щан­сько­го ра­йо­ну на тра­сі Ки­їв — Чоп. Га­дін­ка їхав із дво­ма мо­на­хи­ня­ми на лег­ко­ви­ку ”Тав­рія” без сві­тла. Пі­сля зі­ткне­н­ня ви­йшов із ма­ши­ни з 1,5-лі­тро­вою пля­шкою пи­ва в ру­ках. По­во­див­ся агре­сив­но, ті­кав від па­труль­них.

— По­лі­цей­ські на­ма­га­ли­ся за­три­ма­ти по­ру­шни­ка. По­ча­ла­ся бій­ка. Спі­йма­ти чо­ло­ві­ка до­по­мо­гли во­дії, які про­їжджа­ли повз, — ка­же Те­тя­на Чер­кас із па­труль­ної по­лі­ції Рів­но­го.

У кро­ві свя­ще­ни­ка ви­яви­ли 3 про­мі­ле ал­ко­го­лю, що в 15 ра­зів пе­ре­ви­щує допу­сти­му нор­му. Мав пі­сто­лет і до­звіл на йо­го но­сі­н­ня. Мо­на­хи­ні, які їха­ли з ним, отри­ма­ли пе­ре­ло­ми рук та за­бої.

Дми­тра Га­дін­ку мо­жуть ув’язни­ти на три ро­ки.

Про­то­і­єрей Дми­тро Га­дін­ка (пра­во­руч) під на­гля­дом па­труль­них сто­їть у від­діл­ку по­лі­ції. Він сів за кер­мо на­під­пи­тку. На по­во­ро­ті зі­ткнув­ся з трьо­ма ав­то­мо­бі­ля­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.