КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - СКАНДАЛИ -

Слід­ство вва­жає смерть по­лі­то­ло­гів 40-рі­чно­го Оле­ксан­дра Ма­сла­ка, 31-рі­чно­го Оле­ксія Ку­рін­но­го, 34-рі­чно­го Сер­гія По­по­ва, 28-рі­чно­го Оле­ксан­дра Ні­ко­но­ро­ва і жур­на­лі­ста Во­ло­ди­ми­ра Ка­ра­гя­у­ра, 34 ро­ки, уми­сним убив­ством, іде­ться в по­ста­но­ві су­ду. Во­ни за­ги­ну­ли в ава­рії 6 ве­ре­сня, ко­ли по­вер­та­ли­ся з між­на­ро­дної кон­фе­рен­ції з Поль­щі. До­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня вста­но­ви­ло, що во­дій ван­та­жно­го ав­то­мо­бі­ля ”Даф” нав­ми­сне допу­стив зі­ткне­н­ня з ма­ши­ною, в якій пе­ре­бу­ва­ли п’яте­ро чо­ло­ві­ків. Слід­чі за­яви­ли про ще одно­го пі­до­зрю­ва­но­го в при­че­тно­сті до смер­тель­ної ДТП. Звер­ну­ли­ся до Пе­чер­сько­го су­ду за до­зво­лом на до­ступ до йо­го мо­біль­них те­ле­фо­нів та ін­фор­ма­ції мо­біль­но­го опе­ра­то­ра. Суд кло­по­та­н­ня за­до­воль­нив.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.