9-рі­чно­го Ан­дрія Єфі­мо­ва ви­кра­ли з ди­тя­чо­го май­дан­чи­ка

Gazeta po-ukrainsky - - СКАНДАЛИ - Ан­на БОВА

— Она по­до­шла ко мне. По­про­си­ла те­ле­фон, чтоб по­зво­нить зна­ко­мым. Я дал. То­гда она по­смо­тре­ла фо­то­гра­фии и ска­за­ла, что зна­ет мою ма­му. Пре­дло­жи­ла по­смо­треть го­род. Мы по­е­ха­ли в мар­шру­тке, — роз­по­від­ає оде­сит 9-рі­чний Ан­дрій ЄФІМОВ.

5 ли­сто­па­да йо­го з ди­тя­чо­го май­дан­чи­ка на вул. Іцха­ка Ра­би­на в Ма­ли­нів­сько­му ра­йо­ні Оде­си ви­кра­ла 17-рі­чна дів­чи­на ром­ської на­ціо­наль­но­сті. Ан­дрія шу­ка­ли пра­во­охо­рон­ці, рі­дні та во­лон­те­ри. Зна­йшли че­рез до­бу бі­ля рин­ку ”При­воз”.

— Я го­во­рив їй, що хо­чу до ма­ми. Во­на ска­за­ла, що ма­ма з ді­дом і се­строю по­їха­ли на три дні до Ки­є­ва. Нам до­ве­де­ться но­чу­ва­ти в її зна­йо­мих. На­сту­пно­го дня пі­шли на ри­нок. Там ме­не зна­йшла по­лі­ція, — ка­же Ан­дрій.

Ви­кра­да­чка ка­же, що їй по­трі­бен був те­ле­фон хло­пця.

— Я гу­ля­ла с пле­мян­ни­цей. Уви­де­ла маль­чи­ка. Ко­гда его дед ото­шел в ма­га­зин, по­до­шла и по­зна­ко­ми­лась. Пре­дло­жи­ла про­гу­ля­ться. Хо­те­ла про­дать его те­ле­фон. За не­го да­ли 800 гри­вен на ба­за­ре, — го­во­рить.

Слід­чі з’ясо­ву­ють мо­ти­ви ви­кра­де­н­ня ди­ти­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.