По­ро­шен­ко по­ми­лу­вав до­ві­чни­ка Іго­ря На­за­рен­ка

Gazeta po-ukrainsky - - СКАНДАЛИ -

На по­ча­тку ли­сто­па­да пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко змен­шив тер­мін по­ка­ра­н­ня для Іго­ря На­за­рен­ка. За­мість до­ві­чно­го ув’язне­н­ня той має від­бу­ти у тюр­мі 25 ро­ків. Від­си­дів 22. На­за­рен­ко пе­ре­бу­ває у Він­ни­цькій ко­ло­нії №1. За­су­дже­ний за вбив­ство чо­ло­ві­ка в Кри­му і трьох мі­лі­ціо­не­рів. Від смер­тної ка­ри йо­го вря­ту­вав мо­ра­то­рій. — Ме­не то­ді під­ста­ви­ли, — ка­же На­за­рен­ко ро­сій­ською. — Ек­спер­ти­за під­твер­ди­ла, що спра­ва сфа­бри­ко­ва­на. Маю пра­во оскар­жи­ти ви­рок. Але це не мо­жна зро­би­ти, бо моя спра­ва за­ли­ши­лась у Кри­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.