”Під­твер­ди­ли, що Пу­тін — то­кси­чний”

Gazeta po-ukrainsky - - КОМЕНТАРІ - Лі­лія ДВОРЕЦЬКА

Очі­ку­ва­на зу­стріч пре­зи­ден­тів США і РФ До­наль­да Трам­па і Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на під час са­мі­ту кра­їн Азій­сько-Ти­хо­оке­ан­сько­го еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва не від­бу­ла­ся. За­хід про­йшов 10–11 ли­сто­па­да у в’єтнам­сько­му Да­нан­зі.

”Це го­во­рить про те, що від­но­си­ни Ро­сії та США не ви- йшли з кри­зи”, — за­явив 65-рі­чний Во­ло­ди­мир Пу­тін.

Офі­цій­ні пе­ре­го­во­ри на­пе­ре­до­дні са­мі­ту анон­су­вав йо­го по­мі­чник Юрій Уша­ков. Рі­ше­н­ня що­до них не прийня­те, ска­зав то­го ж дня держ­се­кре­тар США Рекс Тіл­лер­сон.

Сто­ро­ни на­ма­га­ли­ся узго­ди­ти зу­стріч, але Шта­ти за­про­по­ну­ва­ли час і мі­сце, які вла­што­ву­ва­ли тіль­ки їх, по­яснив Дми­тро Пє­сков, прес-се­кре­тар Пу­ті­на. Мов­ляв, ”аме­ри­кан­ці не про­я­ви­ли жо­дної гну­чко­сті”.

Зре­штою пре­зи­ден­ти зу­стрі­ли­ся під час фо­то­се­сії. Трамп пі­ді­йшов до Пу­ті­на, по­ти­снув йо­му ру­ку і по­пле­скав по пле­чу. Пі­сля цьо­го став по­руч. Під час ко­ро­ткої роз­мо­ви во­ни схва­ли­ли спіль­ну за­яву що­до Си­рії. Про Укра­ї­ну зга­ду­ва­ли, але не ма­ли мо­жли­во­сті об- го­во­ри­ти де­таль­но, по­ві­до­мив Пє­сков.

Пер­ша зу­стріч Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на і До­наль­да Трам­па від­бу­ла­ся в ли­пні на са­мі­ті ”Ве­ли­кої двад­ця­тки” в Гам­бур­зі. То­ді во­ни спіл­ку­ва­ли­ся по­над дві го­ди­ни.

На­пе­ре­до­дні са­мі­ту в Да­нан­зі в Кон­гре­сі США по­го­ди­ли обо­рон­ний бю­джет на 2018 фі­нан­со­вий рік. У ньо­му зга­ду­є­ться про ви­ді­ле­н­ня $4,6 млрд на про­ти­дію ро­сій­ській агре­сії в Єв­ро­пі. З них $350 млн — на вій­сько­ву до­по­мо­гу Укра­ї­ні, у то­му чи­слі за­ку­пів­лю ле­таль­но­го обо­рон­но­го озбро­є­н­ня.

”З то­чки зо­ру між­на­ро­дних пи­тань зу­стріч не бу­ла по­трі­бна ні Мо­скві, ні Ва­шинг­то­ну. Бо по­зи­ції обох з усіх про­блем — Ко­рея, Іран, Си­рія та Укра­ї­на — ціл­ком ви­зна­че­ні, — ко­мен­тує ви­дан­ню ”Апо­строф” ро­сій­ський жур­на­ліст Ле­о­нід РАДЗІХОВСЬКИЙ, 64 ро­ки.

— З по­гля­ду вну­трі­шньої по­лі­ти­ки, пі­а­ру — пе­ре­го­во­ри не по­трі­бні Трам­пу. Йо­го б зай­ве зви­ну­ва­ти­ли в то­му, що він — ро­сій­ський агент. А от Пу­ті­ну зу­стріч бу­ла не­об­хі­дна. Для ньо­го ва­жли­ве під­твер­дже­н­ня сво­го ста­ту­су не ви­гнан­ця, а лі­де­ра, з яким ра­ху­ю­ться. Це дає са­ме про­то­коль­на офі­цій­на зу­стріч. Ви­йшло про­ти­ле­жне. Під­твер­ди­ли, що Пу­тін — то­кси­чний, не­ру­ко­по­ти­сний”.

Пре­зи­дент Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки До­нальд Трамп (лі­во­руч) ти­сне ру­ку ро­сій­сько­му ко­ле­зі Во­ло­ди­ми­ру Пу­ті­ну під час са­мі­ту у в’єтнам­сько­му Да­нан­зі, 10 ли­сто­па­да 2017 ро­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.