”Ре­сто­ран ”Ху­то­рок” — а як бу­ло би гар­но ”Ху­ті­рець”

Gazeta po-ukrainsky - - МОВА - Оле­ксандр ГАНДЗІЙ

Пи­сьмен­ни­ця 48-рі­чна Ла­ри­са Ні­цой зу­стрі­ла­ся з мі­ським го­ло­вою Ізма­ї­ла на Оде­щи­ні 52-рі­чним Ан­дрі­єм Абрам­чен­ком, щоб пе­ре­ко­на­ти йо­го в по­тре­бі укра­ї­ні­за­ції шкіл. Із 13 се­ре­дніх на­вчаль­них за­кла­дів мі­ста укра­ї­но­мов­ні — три. — Так істо­ри­чно скла­ло­ся, що в Ізма­ї­лі пе­ре­ва­жно все ро­сій­ською, бо це — мо­ва між­на­ціо­наль­но­го спіл­ку­ва­н­ня, — від­по­вів мер про стен­ди ро­сій­ською мо­вою в мі­ськра­ді. У де­пар­та­мен­ті осві­ти по­ясни­ли: шко­ли пе­ре­во­дять на укра­їн­ську по­сту­по­во. ”Во­ни не ро­зу­мі­ють, що є за­кон і йо­го тре­ба до­три­му­ва­ти­ся. Не мо­жуть ося­гну­ти, що шлях до про­цві­та­н­ня кра­ї­ни, утвер­дже­н­ня на­ції ле­жить, зокре­ма, че­рез мо­ву, — пи­ше у со­цме­ре­жі ”Фейс­бук” Ла­ри­са Ні­цой. — Над го­ло­вою в ке­рів­ни­ка осві­ти ви­сить кар­та Укра­ї­ни, укра­їн­ський герб. На­що во­ни там? Бо так ска­за­ли. Бо є роз­по­ря­дже­н­ня по­ві­си­ти у всіх адмі­ні­стра­ці­ях. Оце й уся їхня дер­жав­ність. Іде­мо по мі­сту — чи­сте, охай­не. Але ма­ло від­по­від­а­ти тіль­ки за ві­ни­ки, гра­блі й по­ко­ше­ні га­зо­ни. Це — рі­вень зав­го­спа. Ре­сто­ран ”Ху­то­рок” — а як бу­ло би гар­но ”Ху­ті­рець”, ди­ско­клуб ”Фа­соль” — а як же ж кла­сно, як­би бу­ло ”Ква­со­ля”. Гар­ний Ізма­їл, йо­го б ще на­пов­ни­ти укра­їн­ським змі­стом”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.