За но­ут­бук без укра­їн­сько­го мар­ку­ва­н­ня про­да­вець ком­пен­су­вав три ти­ся­чі гри­вень

Gazeta po-ukrainsky - - МОВА -

— По­трі­бно бу­ти не про­сто мов­но­стій­ки­ми, а мов­но­на­ха­бни­ми і ви­ма­га­ти до­три­ма­н­ня сво­їх прав у сво­їй кра­ї­ні. Тре­ба ро­зу­мі­ти, що всі змі­ни по­чи­на­ю­ться з те­бе, — ка­же 39-рі­чний Ро

ман Ма­тис, ав­тор гро­мад­ської іні­ці­а­ти­ви ”И так пой­мут!”. Пра­ва укра­ї­но­мов­них по­чав за­хи­ща­ти 2012-го. Ви­ко­ри­сто­ву­вав для цьо­го со­цме­ре­жі. У спіль­но­ті ”И так пой­мут!” з одно­дум­ця­ми ви­кла­да­ють до­ка­зи по­ру­шень. Обго­во­рю­ють їх і ви­ма­га­ють усу­ну­ти. — Спіль­но­та по­чи­на­ла­ся з 27 уча­сни­ків, — зга­дує Ро­ман. — Те­пер на­лі­чує 20 ти­сяч. Ми по­ча­ли ка­ра­ти ви­ро­бни­ків грив­нею. Ко­ле­ктив­но від­мов­ля­є­мо­ся ку­пу­ва­ти то­вар і за­охо­чу­є­мо до цьо­го ін­ших. Мо­жна ді­я­ти за умов­ним прин­ци­пом: ”Дам то­бі грив­ню, якщо ска­жеш ”па­ля­ни­ця”. Від ви­ро­бни­ків, які не да­ють ін­стру­кцій та опи­сів до то­ва­рів укра­їн­ською мо­вою, мо­жна до­би­ти­ся від­шко­ду­ва­н­ня вар­то­сті. Для цьо­го слід звер­та­ти­ся до су­ду. Ко­ли я скар­жив­ся на ав­то­ди­ле­рів, що не мар­ку­ють ав­то­мо­бі­лі укра­їн­ською, во­ни спи­та­ли: ”Скіль­ки ко­штує ва­ша прин­ци­по­вість?” Я від­по­вів, що мо­жу по­го­ди­ти­ся на 1 від­со­ток вар­то­сті ма­ши­ни що­дня. За­кон зо­бов’язує ви­ро­бни­ків усу­ну­ти не­до­лік за 14 днів пі­сля при­дба­н­ня то­ва­ру. По­чи­на­ю­чи з 15-го, на­ра­хо­ву­є­ться що­ден­на пе­ня — 1 від­со­ток за­галь­ної вар­то­сті. За 100 днів мо­жна від­шко­ду­ва­ти ви­тра­че­ну на то­вар су­му. За­сто­со­ву­є­мо та­ку ви­мо­гу рад­ше для мо­ти­ва­ції від­по­від­а­ча. Якось суд по­ста­но­вив від­шко­ду­ва­ти вар­тість но­ут­бу­ка, що ко­шту­вав по­над 3 ти­ся­чі гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.