Нут ви­са­джу­ють на рів­ну ді­лян­ку

БОБОВІ ПІДЖИВЛЮЮТЬ ҐРУНТ

Gazeta po-ukrainsky - - САД-ГОРОД - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— Смі­ю­ся з ба­йок на­сін­нє­вих фірм, ко­ли ка­жуть, що в їхніх сор­тах ну­ту в стру­чку по шість зер­нин. Ма­кси­мум мо­же бу­ти дві зер­ни­ни. І то одна бу­де мен­ша за дру­гу, — роз­по­від­ає 54-рі­чний Іван СЕРЕДЮК із се­ли­ща Лю­ба­шів­ка Оде­ської обла­сті. Ви­ро­щує нут чо­ти­ри ро­ки то­му.

— Це куль­ту­ра дов­го­го сві­тло­во­го дня, то­му сію її ран­ньою ве­сною. Якщо пі­зні­ше, вро­жаю бу­де в кіль­ка ра­зів мен­ше.

Нут, або ту­ре­цький го­рох — мо­ро­зо­стій­ка куль­ту­ра. Ви­три­мує до 8 гра­ду­сів мо­ро­зу. Але ко­ли цві­те й за­кла­дає бо­би, має отри­му­ва­ти ба­га­то те­пла. За по­жив­ною цін­ні­стю нут пе­ре­ва­жає всі ін­ші ви­ди зер­но­бо­бо­вих, у то­му чи­слі го­рох, ква­со­лю та сою. Ве­ге­та­цій­ний пе­рі­од ро­сли­ни — 90–110 днів. З ге­кта­ра зби­ра­ють 20–30 ц.

— Нут ви­три­мує по­су­ху, то­му йо­го ви­гі­дно ви­ро­щу­ва­ти. Має мі­цне ко­рі­н­ня, яке на­дов­го за­па­сає во­ду. Як тіль­ки в ґрун­ті її на­дли­шок, до ро­сли­ни ли­пнуть хво­ро­би. А де­які куль­ту­ри без до­ста­тньої во­ло­ги про­па­да­ють. От, на­при­клад, ку­ку­ру­дза в за­су­ху від­ра­зу лис­тки скру­чує в тру­бо­чку. Не має сил на за­кла­да­н­ня ве­ли­ких ка­ча­нів.

До ґрун­тів нут не­ви­ба­гли­вий.

— Го­лов­не, щоб ді­лян­ка бу­ла без бур’янів та рів­на, як стіл, — ка­же Середюк.

Сіє на сво­їх по­лях кру­пно­на­сін­ні сор­ти Пе­гас, Ан­тей і Бу­джак. Во­ни ці­ня­ться най­до­рож­че.

— По­са­див­ши нут на ді­лян­ці, еко­ном­лю на піджив­лен­ні на на­сту­пний рік. На йо­го ко­рін­цях є буль­бо­чко­ві ба­кте­рії, які за­сво­ю­ють азот із по­ві­тря і зба­га­чу­ють ним ґрунт. То­му він є цін­ним по­пе­ре­дни­ком для ба­га­тьох сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур.

Для ви­ро­щу­ва­н­ня та зби­ра­н­ня ну­ту не по­трі­бна спе­ці­аль­на те­хні­ка. Пі­ді­йде та, що для пше­ни­ці чи вів­са.

— Про­бле­мою є від­су­тність в Укра­ї­ні за­ре­є­стро­ва­них пре­па­ра­тів про­ти бур’янів для ну­то­вих по­лів. До­во­ди­ться бра­ти гер­бі­ци­ди без лі­цен­зії, ефе­ктив­ність яких пе­ре­ві­ря­ти на сво­їх по­сі­вах.

Уро­жай зби­ра­ють ком­бай­ном на по­ча­тку сер­пня. Зер­но до­сти­гає рів­но­мір­но, бо­би не роз­трі­ску­ю­ться й не об­си­па­ю­ться.

Уро­жай ну­ту зби­ра­ють ком­бай­ном на по­ча­тку сер­пня. Зер­но до­сти­гає рів­но­мір­но, бо­би не роз­трі­ску­ю­ться

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.