Дро­тя­ник псує ово­чі по­су­шли­во­го лі­та

Gazeta po-ukrainsky - - САД-ГОРОД - Юлія СУЛИК

— Цьо­го­рі­чний уро­жай кар­то­плі по­бив дро­тя­ник. Ба­га­то ве­ли­ких кар­то­плин у чор­них ця­тках. Як та­ке обрі­жеш? Від­да­є­мо ху­до­бі, — ка­же Ва­силь ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ, 56 ро­ків, зі Смі­ли.

— Ли­чин­ка дро­тя­ни­ка жи­ве в ґрун­ті три-чо­ти­ри ро­ки. Це — зви­чай­ний жук. Лі­тає й від­кла­дає яй­ця під груд­ка­ми зем­лі, під бур’яна­ми, — роз­по­від­ає сто­ли­чний біо­лог Ка­те­ри­на По­лі­щук, 56 ро­ків. — Яй­ця має зав­біль­шки, як у ко­ло­рад­сько­го жу­ка. За мі­сяць ви­лу­плю­ю­ться 400 ли­чи­нок — ко­ри­чне­вих хро­ба­чків.

На дру­го­му ро­ці жи­т­тя шкі­дни­ки по­чи­на­ють їсти ко­ре­не­пло­ди. Про­ни­зу­ють усю кар­то­пли­ну. Вра­жа­ють та­кож мор­кву й сто­ло­вий бу­ряк.

— Ово­чі їдять, ко­ли ґрунт пе­ре­си­хає, бо шу­ка­ють во­ло­ги. Ко­ли лі­то до­що­ве, дро­тя­ник не так по­шко­джує пло­ди.

— По­ра­ди­ли ме­ні пе­ре­ора­ти зем­лю пі­сля збо­ру вро­жаю, щоб во­се­ни ли­чин­ка­ми жи­ви­ли­ся пта­хи, а взим­ку шкі­дни­ки ви­мер­зли, — ка­же Ва­силь Загребельний. — Мо­жна ви­во­ди­ти дро­тя­ни­ка хі­мі­чни­ми пре­па­ра­та­ми. Змі­шу­ва­ти по­ро­шок із до­бри­ва­ми і вки­да­ти під час оран­ки пе­ред са­ді­н­ням. Про­те як то­ді їсти ран­ню го­ро­ди­ну й кар­то­плю? За та­кий ко­ро­ткий час пре­па­рат не всти­гає роз­кла­сти­ся й отру­та по­тра­пляє в ро­сли­ну. Мо­жна са­ди­ти ран­ню го­ро­ди­ну окре­мо. Та не хо­чу мо­ро­чи­ти­ся, хай ро­сте все ра­зом. Спро­бую еко-ва­рі­ант із пе­ре­орю­ва­н­ням.

Дро­тя­ни­ки роз­мно­жу­ю­ться на ді­лян­ках, де ро­стуть бур’яни, на го­ро­дах, які дов­го не обро­бля­ють. По­лю­бля­ють зла­ки й ба­га­то­рі­чні тра­ви, лю­цер­ну, ко­ню­ши­ну, го­рох.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.