Жов­ті ка­ву­ни на смак, як пер­си­ки

Gazeta po-ukrainsky - - САД-ГОРОД - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— Цьо­го ро­ку на да­чі ма­ла жов­ті ка­ву­ни. Сорт на­зи­ва­є­ться Жов­тий дра­кон, — ка­же 49-рі­чна Оле­на ГАВРИЛЕНКО із се­ли­ща Кра­ся­ти­чі По­лі­сько­го ра­йо­ну Ки­їв­ської обла­сті. — Зов­ні він сму­га­стий, а все­ре­ди­ні — жов­тий м’якуш. На смак, на­че мед.

Жов­тий дра­кон — ран­ній, ви­зрі­ває за два мі­ся­ці. Ва­жить 4–5 кг.

— Є сорт з удві­чі біль­ши­ми пло­да­ми — Гол­ден Грейс. До­зрі­ває на два ти­жні пі­зні­ше. Не вда­ло­ся зна­йти. По­шу­каю на­сту­пно­го ро­ку.

Ро­сли­ні не по­трі­бен спе­ко­тний клі­мат. Нор­маль­но по­чу­ва­є­ться при зни­жен­ні тем­пе­ра­ту­ри.

— Взя­ла ще в су­сід­ки ка­вун Піч. Сти­гне ра­ні­ше, ніж Дра­кон. Смак на­га­дує пер­сик. М’якуш у ньо­го ро­же­во-оран­же­вий, ні­жно-со­лод­кий.

Жов­ті ка­ву­ни зов­ні май­же не від­рі­зня­ю­ться від зви­чай­них. Фор­ма яго­ди та­ка ж, шкір­ка — тон­ша. Не ви­ро­ста­ють та­кі ве­ли­кі, як чер­во­ні.

— На­сі­н­ня спо­ча­тку про­ро­щую. Щоб лег­ше про­клю­ну­ло­ся, до­даю у во­ду сти­му­ля­тор ро­сту.

Пі­сля по­яви рос­тків роз­кла­дає по на­сі­ни­ні на гли­би­ну 3 см в кон­тей­не­ри із зем­лею. Об­при­скує во­дою і ста­вить у те­пле при­мі­ще­н­ня. На го­род ви­са­джує че­рез мі­сяць. Го­лов­не, щоб ми­ну­ли за­мо­роз­ки. Ви­ко­пує ям­ки, на дно кла­де пе­ре­гній і со­ло­му. Звер­ху тро­хи при­кри­ває ґрун­том, ви­са­джує роз­са­ду і за­си­пає ре­шту зем­лі.

— Дві­чі на ти­ждень са­паю гряд­ку. Так у по­су­ху до ко­рі­н­ня кра­ще до­хо­дить по­ві­тря, а в не­по­го­ду — во­но не за­гни­ває.

Ро­сли­ні не по­трі­бен спе­ко­тний клі­мат

Підживлюють ба­штан дві­чі на мі­сяць. — Осо­бли­во це по­трі­бно в час цві­ті­н­ня і на по­ча­тку зав’язу­ва­н­ня. Для ка­ву­нів у 10 лі­трів во­ди роз­чи­няю по 5 гра­мів суль­фа­ту ка­лію й амі­а­чної се­лі­три, 10 гра­мів су­пер­фо­сфа­ту.

Ко­ли ка­вун ви­ро­стає роз­мі­ром із се­ре­днє яблу­ко, при­щи­пує па­го­ни на від­ста­ні 15–20 см від яго­ди.

— Так на­ли­ва­ти­ме­ться плід, а не ро­сти­муть ву­си­ки.

Ка­ву­ни до­зрі­ва­ють на­при­кін­ці сер­пня. Зри­ває їх, ко­ли ма­ють бли­ску­чу шкір­ку й су­ху пло­до­ніж­ку.

Жов­ті ка­ву­ни не ви­ро­ста­ють та­кі ве­ли­кі, як чер­во­ні. Фор­ма яго­ди та­ка ж, шкір­ка — тон­ша

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.