Ви­ро­щу­ва­н­ня ну­ту рен­та­бель­ні­ше за ку­ку­ру­дзу

Gazeta po-ukrainsky - - САД-ГОРОД -

— В Укра­ї­ні для ну­ту спри­я­тли­ві клі­ма­ти­чні та гео­гра­фі­чні умо­ви. Не ви­ста­чає тіль­ки знань про те­хно­ло­гію, — го­во­рить Де­нис Ма­це­го­ра, 40 ро­ків, ке­рів­ник ком­па­нії ”Агро­Ка­на­да” з ка­над­сько­го Мон­ре­а­ля. — Укра­їн­ці ма­ло спо­жи­ва­ють цю куль­ту­ру. Тут во­на ек­зо­ти­чна. А в Єв­ро­пі з ко­жним ро­ком по­пит на неї збіль­шу­є­ться че­рез мо­ду на здо­ро­ве хар­чу­ва­н­ня. Ви­ро­щу­ва­н­ня ну­ту рен­та­бель­ні­ше, ніж ку­ку­ру­дзи. Тон­ну зер­на ну­ту на сві­то­вих рин­ках про­да­ють за 35 ти­сяч гри­вень. Однак в Укра­ї­ні важ­ко на­ро­щу­ва­ти об­ся­ги ви­ро­бни­цтва че­рез не­на­ла­го­дже­ні агро­те­хно­ло­гії, обме­же­ний вну­трі­шній ри­нок та сла­бо­ро­з­ви­не­ні ка­на­ли ви­хо­ду на зов­ні­шні рин­ки. Агра­рії три ро­ки екс­пе­ри­мен­ту­ють на по­лях, пе­ред тим як отри­ма­ти при­бу­ток. Де­хто ки­дає спра­ву.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.