Ви­кра­де­ні не­ро­зми­тне­ні ав­то­мо­бі­лі не по­вер­та­ють укра­їн­цям

ЗА­ЯВУ ПРО ЗНИ­КНЕ­Н­НЯ ПО­ДАЄ ВЛА­СНИК З-ЗА КОР­ДО­НУ

Gazeta po-ukrainsky - - АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ - Ана­ста­сія ЯКОВИШИНА, Во­ло­ди­мир МУКАН

Про­тя­гом остан­ніх двох мі­ся­ців по­ча­сті­ша­ли кра­діж­ки ав­то­мо­бі­лів на єв­ро­но­ме­рах. Про це по­ві­до­ми­ли у Все­укра­їн­ській асо­ці­а­ції ав­то­ім­пор­те­рів і ди­ле­рів.

— Для кра­ді­їв це аб­со­лю­тно без­пе­чно. Бо за­яву про ви­кра­де­н­ня тим­ча­со­во вве­зе­но­го ав­то мо­же на­пи­са­ти тіль­ки той, хто йо­го ввіз, або іно­зем­ний вла­сник. Лю­ди, які ко­ри­сту­ю­ться ци­ми ма­ши­на­ми, їздять за до­ру­че­н­ня­ми, — ка­же 53-рі­чний Олег На­за­рен­ко, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор асо­ці­а­ції.

Во­дії за до­ру­че­н­ням ма­ють пра­во по­ві­дом­ля­ти по­лі­цію ли­ше як свід­ки зло­чи­ну. Знай­де­не ав­то їм не по­вер­нуть, мо­жуть від­да­ти тіль­ки вла­сни­ку. Оскіль­ки, за до­ку­мен­та­ми, го­спо­дар та­ко­го лег­ко­ви­ка за­зви­чай — під­став­ний іно­зе­мець або спе­ці­аль­на фір­ма, зна­йти йо­го не­мо­жли­во. Цих лю­дей не­має в ба­зах да­них На­цпо­лі­ції. І не зав­жди укра­їн­ці, які ко­ри­сту­ю­ться ма­ши­ною ”на бля­хах”, ма­ють кон­та­ктні да­ні її справ­жньо­го вла­сни­ка. При по­дан­ні за­яви про ви­кра­де­не ав­то в по­лі­ції ви­ма­га­ють пред’яви­ти па­спорт вла­сни­ка, до­го­вір ку­пів­лі ма­ши­ни й дру­гий ком­плект клю­чів.

— Є ще ге­не­раль­не до­ру­че­н­ня від вла­сни­ка на звер­не­н­ня до по­лі­ції в ра­зі ви­кра­де­н­ня ав­то­мо­бі­ля. То­ді во­дій має пра­во сам по­да­ва­ти за­яву і спів­пра­цю­ва­ти з по­лі­ці­єю, — роз­по­від­ає екс­перт.

Най­ча­сті­ше ви­кра­да­ють ма­ши­ни се­ре­дньо­го ці­но­во­го рів­ня та елі­тні по­за­шля­хо­ви­ки 2010– 2014 ро­ків ви­пу­ску. У спіль­но­ті в ”Фейс­бу­ку”, де по­ві­дом­ля­ють про ав­то­кра­діж­ки, роз­мі­ще­ні ого­ло­ше­н­ня про зни­кне­н­ня ”Рендж Ро­вер Спорт”, ”Мер­се­дес-Бенц” E-кла­су, ”БМВ Х6”, ”Ау­ді Q7”. Усі во­ни — з че­ськи­ми, ли­тов­ськи­ми або поль­ськи­ми но­ме­ра­ми. Та­кі вжи­ва­ні ко­шту­ють від 790 тис. грн. У по­лі­ції ста­ти­сти­ки ви­кра­де­н­ня ма­шин на іно­зем­ній ре­є­стра­ції по­ки ще не на­да­ли.

— Якщо ж про­да­ва­ти по де­та­лях, на­при­клад, ”Ау­ді Q7”, мо­жна втор­гу­ва­ти на 50–70 ти­сяч біль­ше. До­ро­гі джи­пи по­пу­ляр­них ма­рок не­рід­ко по­тра­пля­ють в ава­рії, то­му зап­ча­сти­ни до них за­тре­бу­ва­ні, — го­во­рить 41-рі­чний Ва­лен­тин Чор­ній із СТО на вул. Кві­тне­вій у Ки­є­ві. — Для роз­бо­ру на де­та­лі кра­дуть та­кож не­до­ро­гі ав­то­мо­бі­лі ”Фоль­ксва­ґен Гольф”, ”Опель Астра”, ”Шко­да Фа­бія”.

За­зви­чай вкра­сти не­ро­зми­тне­ні ма­ши­ни про­сто, бо їхні вла­сни­ки не ви­тра­ча­ю­ться на пла­тні сто­ян­ки й су­ча­сні си­гна­лі­за­ції. Біль­шість уза­га­лі за­ли­ша­ють під під’їзда­ми. Ін­ко­ли злов­ми­сни­ки не кра­дуть ав­то, а про­сто за­би­ра­ють по­трі­бні де­та­лі на мі­сці. На­при­клад, у ”Пор­ше Ка­є­нів” та ”Фоль­ксва­ґе­нів Ту­а­рег” зні­ма­ють фа­ри. Це за­ймає від 5 до 10 хви­лин. При цьо­му ні ре­ші­тку ра­ді­а­то­ра, ні бам­пер зні­ма­ти не по­трі­бно. Фа­ри по­тім про­да­ють по 15–16 ти­сяч за па­ру.

Із ав­ті­вок се­ре­дньо­го кла­су не­рід­ко кра­дуть ко­ле­са — за­ра­ди лег­ко­сплав­них ди­сків. Ком­плект 15-дюй­мо­вих по­тім збу­ва­ють за 4,5 ти­ся­чі гри­вень.

У ”Пор­ше Ка­є­нів” і ”Фоль­ксва­ґе­нів Ту­а­рег” зні­ма­ють фа­ри

Уні­вер­са­ли ”Ау­ді” та ”Воль­во” з ли­тов­ськи­ми но­ме­ра­ми в цен­трі Ки­є­ва. Та­кі 12-рі­чні не­ро­зми­тне­ні ма­ши­ни ко­шту­ють 70–110 ти­сяч гри­вень. На вто­рин­но­му укра­їн­сько­му рин­ку — 220–250 ти­сяч

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.