КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - СПОРТ -

Ко­ли­шній го­ло­ва мо­сков­ської ан­ти­до­пін­го­вої ла­бо­ра­то­рії 59-рі­чний Гри­го­рій Род­чен­ков го­то­вий опу­блі­ку­ва­ти но­ві да­ні, якщо Між­на­ро­дний олім­пій­ський ко­мі­тет не від­сто­ро­нить Ро­сію від зи­мо­вих Ігор-2018: у лю­то­му їх має прийня­ти ко­рей­ський Пхен­чан. Ці свід­че­н­ня по­вин­ні до­ве­сти: вжи­ва­н­ня до­пін­гу ро­сій­ськи­ми спортс­ме­на­ми від­бу­ва­ло­ся під кон­тро­лем дер­жа­ви. У сі­чні 2016 ро­ку Род­чен­ков емі­гру­вав у США, по­бо­ю­ю­чись за свою без­пе­ку. Він пе­ре­бу­ває під про­гра­мою за­хи­сту свід­ків, ор­га­ні­зо­ва­ною аме­ри­кан­ським бю­ро роз­слі­ду­вань. Йо­го мі­сце зна­хо­дже­н­ня за­се­кре­че­не. — Род­чен­ков да­вав на­шим атле­там до­пінг, а по­тім утік, — ка­же пре­зи­дент Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції Во­ло­ди­мир Пу­тін. 2013 ро­ку він на­го­ро­див Род­чен­ко­ва спе­ці­аль­ною гра­мо­тою за спри­я­н­ня в успі­шній під­го­тов­ці ро­сій­ських спортс­ме­нів до Олім­пій­ських Ігор. Рі­ше­н­ня що­до до­пу­ску Ро­сії до Олім­пі­а­ди-2018 ма­ють прийня­ти 5–7 гру­дня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.