”Си­мо­нян за­лив­ся слі­зьми, ко­ли по­ба­чив ре­корд Про­та­со­ва”

Gazeta po-ukrainsky - - ПРОВОДИ МИКОЛИ ПАВЛОВА З ФУТБОЛУ - Юрій СТРИГУН

— Свої про­во­ди із фут­бо­лу пам’ятаю, ні­би вчо­ра бу­ли, — ка­же 63-рі­чний Ми­ко­ла ПА­ВЛОВ.

— Я май­же рік не грав, хо­ча був у шта­ті ”Дні­пра” й отри­му­вав при­стой­ну зар­пла­ту. На­пе­ре­до­дні до ме­не пі­ді­йшов на­чаль­ник ко­ман­ди Ген­на­дій Жи­здик. Він про все до­мо­вив­ся із тре­не­ром ”Тор­пе­до” Ва­лен­ти­ном Іва­но­вим. Ка­же: ”Ми­ко­ло, тут та­ка річ. У нас ви­рі­шаль­на зу­стріч із ”Тор­пе­до”. Очки тре­ба і їм, і нам. Плюс Оле­гу Про­та­со­ву не­об­хі­дно за­би­ти два м’ячі. Фе­де­ра­ція зо­бов’яза­ла по­ча­ти по­єдин­ки в Дні­про­пе­тров­ську й Ле­нін­гра­ді одно­ча­сно. Є ідея вла­шту­ва­ти то­бі про­во­ди з фут­бо­лу на 10 хви­лин. А в Ле­нін­гра­ді по­чнуть гра­ти”.

На­сту­пно­го ро­ку я їду вчи­ти­ся в Мо­скву у Ви­щу шко­лу тре­не­рів

Я по­го­див­ся. Зі­брав­ся май­же пов­ний ста­діон. Су­д­дя го­ту­є­ться сви­сті­ти. До­сі не знаю, чи він був у кур­сі. До­бре пам’ятаю, що я одя­гнув спор­тив­ний ко­стюм. Тоб­то міг ви­йти на за­мі­ну. З цьо­го по­гля­ду все бу­ло якнай­кра­ще, ко­мар но­са не під­то­чить. Ди­ктор ого­ло­шує про про­ща­н­ня із фут­бо­лом ба­га­то­рі­чно­го ка­пі­та­на ко­ман­ди Ми­ко­ли Павлова. Хло­пці під­хо­плю­ють ме­не на ру­ки й но­сять по ко­лу. Так три­ває по­над 10 хви­лин. Ли­ше то­ді роз­по­ча­ли гра­ти. У пер­шо­му тай­мі Олег Про­та­сов за­би­ває два го­ли і б’є ре­корд Ми­ки­ти Си­мо­ня­на. У Ле­нін­гра­ді за­кін­чу­ють матч ра­ні­ше. Ми зна­є­мо, що нас вла­што­вує ні­чия, й до­зво­ля­є­мо тор­пе­дів­цям зрів­ня­ти ра­ху­нок — 3:3. Але спра­ва так про­сто не за­вер­ши­ла­ся. Пі­сля зу­стрі­чі, як го­ди­ться, я на­крив по­ля­ну всім грав­цям і тре­не­рам. Про­во­ди так про­во­ди. Зго­дом ні­ко­го з то­го скла­ду ”Дні­пра” уро­чи­сто не проводжали.

На­сту­пно­го ро­ку я їду вчи­ти­ся в Мо­скву у Ви­щу шко­лу тре­не­рів. Всту­пне за­ня­т­тя про­во­дить ди­ре­ктор шко­ли В’яче­слав Ва­рю­шин.

— Се­ред нас є Ми­ко­ла Па­влов, — го­во­рить. — Ко­ли­шній ка­пі­тан ”Дні­пра”, чем­піон Ра­дян­сько­го Со­ю­зу, ко­му­ніст. Хай вста­не й роз­ка­же, як йо­му ор­га­ні­зу­ва­ли го­ре-про­во­ди з фут­бо­лу.

Ме­ні так со­ром­но ще ні­ко­ли не бу­ло. Ви­яв­ля­є­ться, Ва­рю­шин був дру­гом Ми­ки­ти Си­мо­ня­на. Той ди­вив­ся по те­ле­ві­зо­ру гру з ”Тор­пе­до” й за­ли­вав­ся слі­зьми, ко­ли ба­чив, як Про­та­сов по­бив йо­го ре­корд у 34 м’ячі.

Ми­ко­ла Па­влов очо­лює Все­укра­їн­ське об’єд­на­н­ня тре­не­рів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.