”Лі­кар­ня мо­же за­ли­ши­ти йо­го ті­ло смі­т­тя­рам”

УБИВЦЮ П’ЯТИ ДІ­ТЕЙ ПО­ХО­ВА­ЛИ ТАЄМНО

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ - Ва­ле­рія НОВІКОВА

15 трав­ня у Ве­ли­кій Бри­та­нії в пси­хі­а­три­чній лі­кар­ні для ув’язне­них у ві­ці 79 ро­ків по­мер Ієн Брей­ді. Він з по­дру­гою Май­рою Гін­длі вбив і зґвал­ту­вав у се­ре­ди­ні 1960-х п’ятьох ді­тей і під­лі­тків ві­ком 10–16 ро­ків.

Їхні зло­чи­ни в око­ли­цях Ман­че­сте­ра та­кож ві­до­мі як ”вбив­ства на бо­ло­тах”.

Гін­длі та Брей­ді по­зна­йо­ми­ли­ся 1961-го. Ра­зом пра­цю­ва­ли в ком­па­нії, що про­да­ва­ла хі­мі­ка­ти. По­ча­ли зу­стрі­ча­ти­ся: Іє­но­ві то­ді ви­пов­ни­ло­ся 23 ро­ки, Май­рі — 19. Чо­ло­вік був при­хиль­ни­ком на­цист­ської куль­ту­ри, а та­кож лі­те­ра­ту­ри, що опи­сує на­силь­ство. Цим і за­хо­пив дів­чи­ну, пи­шуть бри­тан­ські ЗМІ. Па­ра ро­би­ла пор­но­гра­фі­чні знім­ки одне з одним. Пі­зні­ше Май­ра ствер­джу­ва­ла, 1963 ро­ку Ієн ска­зав їй, що хо­че ско­ї­ти ”іде­аль­не вбив­ство”. У черв­ні 1963-го во­ни пе­ре­їха­ли в бу­ди­нок ба­би Гін­длі в Ман­че­сте­рі і вже за мі­сяць уби­ли пер­шу жер­тву.

У трав­ні 1966 ро­ку при­ся­жні ви­зна­ли Іє­на Брей­ді вин­ним у вбив­стві трьох ді­тей, а Май­ру Гін­длі — у вбив­стві 2 із них. Обох за­су­ди­ли до до­ві­чно­го ув’язне­н­ня. 1985-го Іє­на пе­ре­ве­ли з в’язни­ці в пси­хі­а­три­чну лі­кар­ню ”Ешворт” для в’язнів. Там він зі­знав­ся у вбив­стві ще двох жертв.

У лі­кар­ні Брей­ді не­о­дно­ра­зо­во від­мов­ляв­ся від їжі. Мов­ляв, хо­че по­мер­ти. Але йо­го го­ду­ва­ли си­лою. По­мер 15 трав­ня 2017 ро­ку.

— У ци­ві­лі­зо­ва­но­му су­спіль­стві нор­маль­но ви­яв­ля­ти спів­чу­т­тя по­мер­лим. Але бу­ва­ють ви­ня­тки — і цей монстр один із них. Лі­кар­ня ”Ешворт” мо­же за­ли­ши­ти йо­го ті­ло сміт- тя­рам, — від­ре­а­гу­вав на цю но­ви­ну Ієн Ген­сон, го­лов­ний по­лі­цей­ський ін­спе­ктор Ман­че­сте­ра.

Убивцю не мо­гли по­хо­ва­ти май­же пів­ро­ку — не зро­зумі­ло, хто по­ви­нен ро­би­ти це і як са­ме.

Го­во­ри­ли, що Ієн Брей­ді за­по­вів вла­шту­ва­ти зі сво­го похо­ро­ну ви­ста­ву: за­гра­ти п’яту ча­сти­ну Бер­лі­о­зо­вої ”Фан­та­сти­чної сим­фо­нії” (ком­по­зи­тор на­звав її ”Сон у ніч ша­ба­шу”), а прах роз­ві­я­ти над Гла­зго. Рі­ше­н­ня про по­хо­ва­н­ня при­ймав Ви­со­кий суд Лон­до­на.

— Зов­сім не скла­дно уяви­ти, як бу­дуть обра­же­ні сім’ї жертв, якщо ді­зна­ю­ться, що ця му­зи­ка гра­ла на йо­го кре­ма­ції. Я від­мов­ля­ю­ся до­зво­ли­ти це, — за­явив су­д­дя.

Ті­ло вбив­ці таємно спа­ли­ли в кре­ма­то­рії. Прах по­мі­сти­ли в ур­ну, що зда­тна біо­ло­гі­чно руй­ну­ва­ти­ся, та опу­сти­ли в мо­ре. Май­ра Гін­длі по­мер­ла в тюр­мі 2002 ро­ку. Її прах роз­ві­я­ли не­по­да­лік ве­ре­со­вої пус­тки Сед­дл­ворт.

За­по­вів вла­шту­ва­ти зі сво­го похо­ро­ну ви­ста­ву

Іє­на Брей­ді та Май­ру Гін­длі з бри­тан­сько­го Ман­че­сте­ра 1966 ро­ку за­су­ди­ли до до­ві­чно­го ув’язне­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.