КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ -

Ше­сте­ро лю­дей за­ги­ну­ли під за­ва­ла­ми жи­тло­во­го бу­дин­ку в Іжев­ську, Ре­спу­блі­ка Удмур­тія, РФ. 9 ли­сто­па­да обва­ли­ла­ся се­кція 9-по­вер­хів­ки пі­сля ви­бу­ху по­бу­то­во­го га­зу. Спер­шу зна­йшли ті­ла двох до­ро­слих і двох ді­тей. Не­за­ба­ром лі­тня жін­ка по­мер­ла в лі­кар­ні. На­сту­пно­го дня в під­ва­лі по­мі­ти­ли шо­сту жер­тву. Двох лю­дей до­сі вва­жа­ють зни­кли­ми без­ві­сти.

Вер­хов­ний суд Іспа­нії аре­шту­вав ко­ли­шньо­го спі­ке­ра пар­ла­мен­ту Ка­та­ло­нії Кар­ме Фор­ка­дель із пра­вом вне­се­н­ня 150 тис. єв­ро за­ста­ви. Рі­ше­н­ня ухва­ли­ли пі­сля то­го, як її та ще п’ятьох ко­ли­шніх чле­нів пар­ла­мен­ту Ка­та­ло­нії про­тя­гом дня до­пи­ту­ва­ли у спра­ві про за­ко­лот. Та­кож по­ста­но­вив за­три­ма­ти чо­ти­рьох ко­ли­шніх чле­нів пре­зи­дії пар­ла­мен­ту Ка­та­ло­нії з пра­вом вне­се­н­ня 25 тис. єв­ро за­ста­ви. Ще одно­го де­пу­та­та, який го­ло­су­вав про­ти про­го­ло­ше­н­ня не­за­ле­жно­сті, від­пу­сти­ли.

Фі­гу­ран­ти ”Па­ра­дайз пей­перз” (спи­ску ба­га­ті­їв і ком­па­ній, що уни­ка­ли опо­да­тку­ва­н­ня в офшо­рах. — ГПУ) по­вин­ні за це отри­ма­ти фі­нан­со­ве по­ка­ра­н­ня. Олі­гар­хи та їхні кор­по­ра­ції ви­ко­ри­сто­ву­ють не­е­ти­чні ме­то­ди ве­де­н­ня бі­зне­су. Зни­жу­ють по­да­тки до мі­ні­маль­ної су­ми, то­му дер­жа­ва не отри­мує до­ста­тніх над­хо­джень і не має змо­ги по­кри­ти всі ви­тра­ти, вва­жа­ють екс­пер­ти ООН із прав лю­ди­ни. Для по­ста­ча­н­ня про­ду­кції ви­ко­ри­сто­ву­ють ін­фра­стру­кту­ру, що фі­нан­су­є­ться з держ­бю­дже­тів. Та­кож на­ма­га­ю­ться за­без­пе­чи­ти пра­ців­ни­ків сво­їх ком­па­ній без­ко­штов­ним ме­ди­чним стра­ху­ва­н­ням. Зби­тки для кра­їн ся­га­ють мі­льяр­дів. Як при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті ба­га­ті­їв та юри­ди­чні ком­па­нії, що до­по­ма­га­ли їм не спла­чу­ва­ти по­да­тки, обго­во­рять на Фо­ру­мі ООН з пи­тань бі­зне­су і прав лю­ди­ни. Від­бу­де­ться з 27 по 29 ли­сто­па­да в Же­не­ві.

У Поль­щі гро­ма­да роз­кри­ти­ку­ва­ла свя­ще­ни­ка Вє­сла­ва Ма­ця­ше­ка за во­ді­н­ня елі­тно­го ав­то­мо­бі­ля ”Пор­ше” вар­ті­стю $110 тис. (3 млн грн. — ГПУ). Отець ви­ста­вив ав­то на про­даж. Отри­ма­ні гро­ші пла­нує пе­ре­да­ти бі­дним. Пі­сля на­рі­кань свя­ще­ни­ка на низь­ку від­ві­ду­ва­ність цер­кви при­хо­жа­ни скла­ли свій спи­сок пре­тен­зій та опу­блі­ку­ва­ли йо­го на сай­ті па­ра­фії. У пе­ре­лі­ку був і роз­кі­шний ав­то­мо­біль.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.