У Му­зеї-остро­ві ді­тям до­зво­ля­ють тор­ка­ти­ся екс­по­на­тів

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ - Дми­тро МАЛИШКО

”Лувр Абу-Да­бі” — Му­зей-острів в Об’єд­на­них Араб­ських Емі­ра­тах — від­кри­ли для від­ві­ду­ва­чів 11 ли­сто­па­да. Він — най­біль­ший на Ара­вій­сько­му пів­остро­ві. Йо­го спо­ру­дже­н­ня, орен­да екс­по­на­тів і до­звіл на ви­ко­ри­ста­н­ня на­зви ”Лувр” ко­шту­ва­ли по­над $1 млрд.

За­клад роз­та­шо­ва­ний бі­ля остро­ва Са­а­ді­ят (у пе­ре­кла­ді — ”Острів ща­стя”) у Пер­ській за­то­ці. Йо­го бу­ду­ва­ли в су­хо­му до­ку, який за­си­па­ли 0,5 млн куб. м пі­ску. Зго­дом ба­сей­ни дов­ко­ла му­зею за­пов­ни­ли во­дою.

Має пірс для при­ва­тних яхт і во­дно­го та­ксі. Ку­пол му­зею утво­рю­ють 7850 алю­мі­ні­є­вих зі­рок. Ко­жна ді­а­ме­тром 180 м і ва­гою 7,7 т.

Ар­хі­те­ктор ”Лув­ру Абу-Да­бі” — фран- цуз Жан Ну­вель. За ве­жу Аґбар в іспан­ській Бар­се­ло­ні він отри­мав Прі­тцке­рів­ську пре­мію — най­пре­сти­жні­шу в га­лу­зі ар­хі­те­кту­ри.

Основ­ні екс­по­зи­ції при­свя­че­ні ан­ти­чній істо­рії. Тут є скуль­пту­ра ба­ктрій­ської прин­це­си із Цен­траль­ної Азії ві­ком май­же 3 тис. ро­ків, ”Ко­ран” ІХ ст., кар­ти­на ”Ма­дон­на і ди­ти­на” Джо­ван­ні Бел­лі­ні — ху­до­жни­ка епо­хи Ві­дро­дже­н­ня. ”Лувр Абу-Да­бі” по­зи­чив екс­по­на­ти у 13 фран­цузь­ких му­зе­їв. Се­ред них — кар­ти­на ”Пре­кра­сна Фер­ро­ньє­ра” Ле­о­нар­до да Він­чі, ав­то­порт­рет Ван Го­га 1887 ро­ку, ста­туя єги­пет­сько­го фа­ра­о­на Рам­зе­са ІІ.

У му­зеї мо­жна по­ба­чи­ти най­біль­ше зі­бра­н­ня тво­рів су­ча­сних ми­тців Се­ре­дньо­го Схо­ду.

Ди­ре­кція ”Лув­ру Абу-Да­бі” спо­ді­ва­є­ться при­ва­би­ти на­у­ков­ців, сту­ден­тів та аспі­ран­тів, які до­слі­джу­ва­ти­муть екс­по­на­ти. Ба­га­то з них ра­ні­ше ні­де не ви­став­ля­ли.

По­се­ред за­ли під ку­по­лом роз­мі­стив­ся ”Ди­тя­чий му­зей” — для від­ві­ду­ва­чів 6–12 ро­ків. Тут є ке­ра­мі­ка рі­зних на­ро­дів та епох. Ді­тям до­зво­ля­ють тор­ка­ти­ся до ви­ро­бів.

Вар­тість кви­тка на один день 435 гри­вень

Вар­тість кви­тка на один день — 60 дир­ха­мів (435 грн). Для ді­тей до 13 ро­ків, жур­на­лі­стів, не­пов­но­справ­них з одним су­про­во­джу­ю­чим — вхід без­ко­штов­ний.

Му­зей ”Лувр Абу-Да­бі” спо­ру­див у су­хо­му до­ку в Об’єд­на­них Араб­ських Емі­ра­тах ар­хі­те­ктор Жан Ну­вель. Ку­пол утво­рю­ють 7850 алю­мі­ні­є­вих зі­рок, крізь які про­би­ва­є­ться со­ня­чне сві­тло

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.